60 ปีมจธ.ดันหลักสูตร Soft Skills - Social Change Agent สู้ AI ปัญญาประดิษฐ์

วันที่ 21 ก.ย. 2562 เวลา 16:58 น.
60 ปีมจธ.ดันหลักสูตร Soft Skills - Social Change Agent สู้ AI ปัญญาประดิษฐ์
60 ปี มจธ. มุ่ง “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต”บุกเบิกรูปแบบใหม่อุดมศึกษาเพื่ออนาคตสังคมไทย ดันหลักสูตร Soft Skills - Social Change Agent สู้ AI ปัญญาประดิษฐ์

 

รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. แสดงวิสัยทัศน์ ในงานแถลงข่าวกิจกรรมฉลองครบรอบ60ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ภายใต้กรอบแนวคิด “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต” Transforming society. Defining the future ว่า มธจ.จะมีอายุครบ60ปี ในวันที่4 กุมภาพันธ์ ปี2563 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้สร้างความโดดเด่นทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรที่เก่งอย่างมืออาชีพและยืนหยัดบนความถูกต้อง เป็นผู้นำริเริ่มร่วมสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติตลอดมา รวมถึงการดำเนินการเพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดำริฯ โครงการหลวง โดยการนำเอาความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของประเทศและปฏิบัติในสิ่งที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

จากความพร้อมในทุกด้านเป็นกำลังผลักดันให้มหาวิทยาลัยพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วของโลก การกำหนดแนวนโยบายและกลไกการบริหารประเทศ การจัดตั้งกระทรวงใหม่และการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล มหาวิทยาลัยฯ จึงกำหนดบทบาทในอนาคตให้สอดรับนโยบายของประเทศ เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนพันธกิจหลัก 3 ด้านที่สำคัญ คือ 1.การผลิตบัณฑิตที่คุณภาพ มุ่งสร้างผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณค่า สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ เน้นทักษะของผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนทุกช่วงอายุสามารถมาเพิ่มพูนความรู้และทักษะได้ 2. การสร้างผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการและการสร้างนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นหลัก 3.การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการสร้างสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบ Ecosystem การปรับสภาพแวดล้อมและใช้เทคโนโลยี สร้างคุณค่าให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

 

รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้แสดงวิสัยทัศน์หัวข้อ “การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในทศวรรษนี้ Soft Skills ต่อสู้กับยุค AI” ว่า “ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI  มีส่วนกับชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในวงการศึกษา สังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมมีการนำAI เข้ามาใช้แทนมนุษย์ แต่AI ก็มีข้อแตกต่างจากมนุษย์ คือไม่มีอารมณ์ความรู้สึก ประสบการณ์และจินตนาการ ดังนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนของ มจธ.ต่อจากนี้ จึงต้องพัฒนานักศึกษาให้มี Soft Skills หรือทักษะทางอารมณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง อย่างการเรียนรู้ในห้องเรียนเพียง20% อีก 80% เป็นการเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกห้องเรียน นอกจากนี้ยังต้องสนับสนุนให้เกิดSocail Change Agent หรือผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสังคม เพราะทั้ง Soft Skills และ Socail Change Agent จะทำให้นักศึกษาที่จบออกไปแล้วอยู่ในยุคAI ได้อย่างมีคุณภาพ มีความแตกต่างจากAI และยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน”

 

สำหรับการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้ง มจธ. ได้จัดกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิด “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต” Transforming  society. Defining the future. แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ1.กลุ่มกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการศึกษา 2. กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนที่ยั่งยืน 3. กลุ่มกิจกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้ 4. กลุ่มกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และ5. กิจกรรมพิเศษอื่นๆ อย่าง การเปิดอาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ โครงการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา กิจกรรม Open House จักรยานประเพณี มจธ.บางมด-บางขุนเทียน ครบรอบ 60 ปีมจธ. กิจกรรม 60 Km. KMUTT Virtual Run เป็นต้น

 

โดยกิจกรรมที่จะดำเนินการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นกิจกรรมที่ชาว มจธ.ทั้งนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่ารวมถึงผู้ปกครองและเหล่าพันธมิตร ตั้งปณิธานในการร่วมสร้าง  “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยริเริ่ม 6 แนวทาง ที่ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน ดังนี้

 

1. พัฒนากำลังคนและเร่งสร้างพันธมิตรสำหรับอนาคต  ( Workforce and Accelerating Partnership for the future)

 

2. ปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital Transformation)

 

3. ธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ทำหน้าที่ของตนเองภายใต้การเป็นพลเมืองที่ดี (Effective Governance and Think globally, act locally)

 

4. สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการสร้างผู้นำแห่งอนาคต (Inspring Future Leaders)

 

5. มหาวิทยาลัยสุขภาพดีและยั่งยืน (Healthier and Sustainable Campus)

 

6. มุ่งสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ (Entrepreneurial University)