ภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย

วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 21:09 น.
ภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย
 

ปัจจุบันการคุ้มครองแรงงานถือเป็นเรื่องสาคัญที่ภาคธุรกิจชั้นนำให้ความสาคัญ ล่าสุด บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จากัด ภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยได้รับการรับรอง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในด้านมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) ระดับพื้นฐาน เพื่อรับรองถึง องค์กรที่มีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน โดย นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 เป็นผู้มอบใบรับรองให้กับ นางสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ณ อาคารธนภูมิ

สาหรับแนวทางปฏิบัติที่จะพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ ตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2553 นั้น จะต้องประกอบด้วย กำหนดและประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน มีการแต่งตั้งทีมงานหรือคณะทำงาน มีการประเมินสถานะ และการทำความเข้าใจกับบุคลากร รวมทั้งการจัดทำเอกสาร การนำไปใช้และปฏิบัติ มีการตรวจติดตามภายใน และทบทวนระบบการจัดการ