กรมเจ้าท่า จัดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2562

วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 17:57 น.
กรมเจ้าท่า จัดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2562
 

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2562 หัวข้อการจัดงาน“Empowering Women in the Maritime Community การส่งเสริมบทบาทสตรีในภาคการขนส่งทางน้ำ” ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ เป็นประธานในพิธี

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ International Maritime Organization เรียกโดยย่อว่า IMO ซึ่งเป็นทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ

ได้กำหนดให้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนของทุกปี เป็นสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองวันทางทะเลโลกหรือ World Maritime Day พร้อมทั้งได้เชิญชวนประเทศสมาชิกจัดงานเฉลิมฉลองร่วมกันเป็นประจำทุกปี

การขนส่งทางทะเล หรือ การขนส่งทางเรือ มีบทบาทสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

ความต้องการบริการขนส่งทางเรือก็ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยปริมาณร้อยละ 90 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั่วโลกต่างต้องพึ่งพาการขนส่งทางทะเลเป็นหลัก ประเทศต่างๆ ทั่วโลกอาศัยกระบวนการจัดจำหน่ายผลผลิตและการแลกเปลี่ยนรายได้ โดยไม่พึ่งพาทรัพยากรภายในเพียงอย่างเดียว การขนส่งทางเรือจึงถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับการขนส่งครั้งละจำนวนมากในเส้นทางระยะไกล พัฒนาการของการขนส่งทางเรือและระบบการค้าโลกจึงถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน การเดินเรือมีบทบาทสำคัญต่อการคมนาคมขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ โดยร้อยละ 90 ของปริมาณ

การค้าระหว่างประเทศทั่วโลกได้ถูกขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ โดยเรือเดินทะเล ผ่านท่าเรือ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ โดยผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก IMO ที่มีผลประโยชน์สำคัญในด้านการค้าทางทะเลระหว่างประเทศ แต่จำนวนบุคลากรที่เป็นสตรีในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลยังมีจำนวนน้อย อาจเนื่องด้วยลักษณะของงานและความเชื่อที่มีมาแต่เดิมว่าชาวเรือเป็นอาชีพที่เหมาะสำหรับบุรุษ ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนามาตรฐานของงานด้านการขนส่งทางทะเลและการเดินเรือ ประกอบกับแนวคิดและทัศนคติของสังคมที่เปลี่ยนไป มีการยอมรับบทบาทและความสามารถของสตรีให้ทัดเทียมกับบุรุษ และปัจจุบันมีสตรีไทยซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยกัปตันเรือที่กำลังจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นกัปตันเรือ และจะเป็นสตรีไทยคนแรกที่ทำหน้าที่เป็นกัปตันเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ กรมเจ้าท่าหวังว่าในอนาคตผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลที่เป็นสตรีจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น จากการส่งเสริมและสนับสนุนของทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก IMO ที่มีผลประโยชน์สำคัญในด้านการค้าทางทะเลระหว่างประเทศแต่จำนวนบุคลากรที่เป็นสตรีในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลยังมีจำนวนน้อย อาจเนื่องด้วยลักษณะของงานและความเชื่อที่มีมาแต่เดิมว่าชาวเรือเป็นอาชีพที่เหมาะสำหรับบุรุษ ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนามาตรฐานของงานด้านการขนส่งทางทะเลและการเดินเรือ ประกอบกับแนวคิดและทัศนคติของสังคมที่เปลี่ยนไป มีการยอมรับบทบาทและความสามารถของสตรีให้ทัดเทียมกับบุรุษ และปัจจุบันมีสตรีไทยซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยกัปตันเรือที่กำลังจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นกัปตันเรือและจะเป็นสตรีไทยคนแรกที่ทำหน้าที่เป็นกัปตันเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ กรมเจ้าท่าหวังว่าในอนาคตผู้ปฏิบัติงาน

ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลที่เป็นสตรีจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมและสนับสนุนของทั้งภาครัฐและเอกชน

งานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2562 ประกอบด้วยกิจกรรม การเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมบทบาทสตรีในภาคการขนส่งทางน้ำ และ หัวข้อ Free the sea from Marine Debris การแก้ไขปัญหาขยะในแม่น้ำและทะเล การสรุปประเด็นการเสวนา และการจัดบูธนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

กรมเจ้าท่าขอเชิญชวนประชาชน สื่อมวลชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านการขนส่งทางน้ำเข้าร่วมงานวันทางทะเลโลกประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถาม ขอมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า โทร. ๐ – ๒๒๓๓ – ๑๓๑๑ – ๘ ต่อ 280, 285

บทความแนะนำ