สธ.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร

วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 16:08 น.
สธ.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร
รมว.สาธารณสุขประกาศเจตนารมณ์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ในวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข(สธ.) เป็นประธานเปิดงาน “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก (World Patient Safety Day) และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย (Thailand Patient and Personnel Safety Day)” ประจำปี 2562 จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ

ทั้งนี้ นายอนุทิน ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ประเทศไทยก้าวสู่ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อทุกคน” โดยมี บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 800 คน พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเรื่อง Patient and Personnel Safety เนื่องในวัน The 1st World Patient Safety Day พร้อมกับนานาประเทศทั่วโลก และมอบกิตติกรรมประกาศให้กับโรงพยาบาลที่ประกาศนโยบาย 2P Safety ในปี 2562 จำนวน 208 แห่ง

นายอนุทิน กล่าวว่า ที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก ครั้งที่ 72 มีมติกำหนดให้วันที่ 17 กันยายนของทุกปี เป็นวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก ซึ่งตรงกับวันวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ที่ประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความตื่นตัวในการพัฒนาระบบบริการที่สอดคล้องกับทิศทางของโลก และยังครอบคลุมทั้งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร นำมาซึ่งความร่วมมือ ความไว้วางใจ และการสร้างทีมที่มีเป้าหมายร่วมกันทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ สิ่งที่ต้องทำในวันนี้คือการช่วยกันสร้างและวางระบบ เพื่อให้ระบบบริการสาธารณสุขมีคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับทุกคนในวันข้างหน้า

“ในโลกนี้ ทุกคนต้องมีโอกาสเป็นคนไข้ แม้แต่หมอพยาบาลเองหรือตัวผมเองก็มีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วย และเมื่อทุกคนมารพ.ต่างก็มีความคาดหวังว่าจะได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ ให้บริการรวดเร็ว ลดความแออัด สถานที่ดี การบริการดีที่เป็นมิตร ค่าใช้จ่ายเหมาะสม ผมคิดว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการรักษาพยาบาลใดๆ เกิดขึ้น จะกระทบทั้งผู้ให้ ผู้รับบริการ และอาจต่อเนื่องไปจนถึงครอบครัวและสังคม” นายอนุทินกล่าว

ด้าน นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กล่าวว่า ประเทศไทยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางสาธารณสุข ปี พ.ศ.2561-2564 โดยมีเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางสาธารณสุข เพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติ ในการร่วมกันขับเคลื่อนและยกร่างแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety) ของประเทศไทยในระยะเวลา 4 ปี ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่สมัครใจประกาศเป็นโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และโรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาล 2P Safety Hospital แล้วทั้งสิ้นจำนวน 370 แห่ง