ศธ.เปิดค่ายเยาวชนเพื่อพัฒนาเด็กให้มีความเป็นผู้นำกลับมาดูแลประเทศในอนาคต

วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 15:04 น.
ศธ.เปิดค่ายเยาวชนเพื่อพัฒนาเด็กให้มีความเป็นผู้นำกลับมาดูแลประเทศในอนาคต
เลขานุการรมว.ศึกษาธิการ เปิดตัวค่ายเยาวชน NBI Youth Camp รุ่นที่ 7 เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มีความเป็นผู้นำ และกลับมาดูแลสังคมและประเทศชาติในอนาคต

นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) มอบหมายให้ นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการ รมว.ศธ. เป็นประธานเปิดตัว “โครงการ NBI Youth Camp” รุ่นที่ 7 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา

นายไกรเสริม กล่าวว่า โครงการนี้จัดโดยคณะนักศึกษาหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” รุ่นที่ 8 ของสถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute: NBI) ซึ่งมี รศ.ดร.โภคิน พลกุล เป็นประธานนักศึกษาหลักสูตร เพื่อวางรากฐานแนวคิด ค่านิยมในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ปลูกจิตสำนึกในการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเยาวชนทางด้านต่างๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายเยาวชนทำดีที่เข้มแข็ง โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมค่าย 1,050 คน จาก 227 สถานศึกษาใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง คือ สงขลา พัทลุง ตรัง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล โดยเยาวชนที่เข้าค่ายไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายไกรเสริม กล่าวว่า โครงการในปีนี้รมว.ศึกษาธิการให้ความสำคัญมาก โดยมอบหมายให้เข้ามามีส่วนร่วมเปิดตัวโครงการ เพื่อดูความเชื่อมโยงโครงการกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพราะมีเป้าหมายภารกิจเดียวกัน คือ “พัฒนาเยาวชนของชาติ” ส่วนโจทย์สำคัญของการสร้างเด็กและเยาวชน เพราะพวกเขาเหล่านี้ช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่พวกเราในอนาคต เพราะกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society) ดังนั้น เยาวชนของชาติต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการสร้างคน ไม่เพียงแต่พัฒนาด้านความรู้เท่านั้น แต่ต้องมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อ แบ่งปันความรู้ให้กับคนที่ไม่รู้ด้วย โครงการนี้มีส่วนสำคัญ ที่มีส่วนร่วมช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกฝัง และรู้ในเรื่องอนาคต เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ที่่ได้รับการหล่อหลอมให้เติบโตเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ

จากนั้น นายไกรเสริม เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต 1 ที่โรงเรียนวิเชียรชม อ.เมือง และโรงเรียนบ้านท่าคุระ อ.สทิงพระ