มหาดไทยมอบประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางรุ่นที่ 32

วันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 13:46 น.
มหาดไทยมอบประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางรุ่นที่ 32
มหาดไทยมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัลแก่ผู้สำเร็จ การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 32

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่ กระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัลโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 32 โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย และผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 32 จำนวน 63 คนเข้าร่วมพิธี

นายพรพจน์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา โดยขอให้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตรงตามวัตถุประสงค์การทำงานให้มากที่สุด ขอให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดไปสู่การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้องมุ่งมั่น มุ่งผลสัมฤทธิ์ทำงานเพื่อประชาชน ต้องปฎิบัติตนให้สังคมภายนอก ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้ใต้บังคับบัญชา เห็นถึงความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์สุจริต ให้ปฏิบัติงานโดยยึดถือหลักการปฏิบัติราชการที่ถูกต้องตามข้อกฎหมาย ระเบียบ วินัยข้าราชการ

สำหรับ การอบรมได้ดำเนินการมาแล้วจำนวน 32 รุ่น มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนี้รวมทั้งสิ้น 86 คน เป็นข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน 64 คน และข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จากหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 22 คนมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมทำหน้าที่ในตำแหน่งนักบริหารระดับกลาง ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการส่วน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้ารับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง เทคโนโลยีทั้งจากปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต