มท.เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2562 เวลา 21:08 น.
มท.เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
มหาดไทยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เน้นการบูรณาการ และการพัฒนาเชิงพื้นที่ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผวจ.กาฬสินธุ์ ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิด “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด” จัดโดย สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สบจ.) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมปริ๊นซพาเลซ

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น รวมถึงทิศทางและแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และนโยบายรัฐบาล ตลอดจนเป็นการซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการของภาคีเครือข่ายในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ได้แผนที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน

นายทรงกลด ได้มอบนโยบายและแนวทางการทำงาน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "การเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" ว่า ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายมิติ ทั้งในขั้นตอนของการวางแผน การบริหาร การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูป 11 ด้าน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ทั้งนี้ การดำเนินการในปัจจุบันของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องเร่งปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดทำและประสานแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รูปแบบการจัดทำคำของบประมาณ รูปแบบการรายงานผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และในประเด็นอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ภาคีเครือข่ายในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้มารับฟังข้อมูล นโยบายและแนวทางการดำเนินการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงไม่ว่าจะเป็น สนง.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง จึงขอให้ทุกท่านใช้การสัมมนาครั้งนี้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

นายทรงกลด กล่าวย้ำว่า แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ถือเป็นเครื่องมือชี้นำทิศทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ