ชวนทำบุญใหญ่ช่วยเด็กด้อยโอกาสให้มีทุนการศึกษาเรียนหนังสือ

วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 20:13 น.
ชวนทำบุญใหญ่ช่วยเด็กด้อยโอกาสให้มีทุนการศึกษาเรียนหนังสือ
เชิญชวนร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯในโอกาสครบรอบสถาปนาสตง.ปีที่ 104 เพื่อช่วยเด็กด้อยโอกาสให้มีโอกาสทางการศึกษา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบสถาปนาปีที่ 104 ในวันที่ 18 ก.ย. 2562 จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศกว่า 2,000 คน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาอนาคตของเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมในวันที่ 18 ก.ย.2562 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะประธานหาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และนางอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการและเหรัญญิกจะไปร่วมแสดงความยินดี กับนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นตัวแทนร่วมรับบริจาคในวันดังกล่าวด้วย

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ในฐานะประธานหาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ กล่าวว่า มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ได้แรงร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยให้ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมล้ำค่าดังกล่าว คู่ควรแก่การที่จะได้มีการปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนไทยทุกคนสืบไป จึงขอเชิญชวนร่วมทำบุญใหญ่บริจาคเงินเข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ