Super Poll เผยประชาชนกว่าร้อยละ 68.5รับรู้กฟผ.อยู่คู่ไทยกว่า 50 ปี

วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 18:29 น.
Super Poll เผยประชาชนกว่าร้อยละ 68.5รับรู้กฟผ.อยู่คู่ไทยกว่า 50 ปี
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกาผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,275 ตัวอย่าง ดำเนินการระหว่าง 1 – 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

เมื่อถามประชาชนถึงการรับรู้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.8 ระบุทราบว่า กฟผ. อยู่คู่คนไทยมากว่า 50 ปี และเมื่อถามประชาชนถึงการรับรู้ข้อมูลการสื่อสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า กฟผ. ในวาระครบรอบ 50 ปี ร้อยละ 49.4 ระบุ รับรู้ในเรื่องระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า รองลงมาร้อยละ 41.9 ระบุเรื่องโซลาร์เซลล์กึ่งใสใช้ในนาข้าว พืชเติบโตตามปกติ และนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาใช้ประโยชน์

ที่น่าสนใจคือ ตลอดระยะเวลา 50 ปี ของ กฟผ. ประชาชนคิดว่า กฟผ. มีจุดเด่นอันดับแรก ร้อยละ 38.9 ระบุคือ ความเชี่ยวชาญในการผลิต และรักษาความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้า รองลงมาอันดับสองร้อยละ 27.9 ระบุ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล กล่าวว่า ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ประชาชนคนไทยรับรู้ถึงพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ กฟผ. มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือ ระบบโซลาร์เซลล์ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตหรือ ไลฟ์สไตล์ในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาชนแสดงให้เห็นได้ว่านอกจากด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสังคมที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีเป็นจุดเด่น กฟผ. แล้ว ทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญของ กฟผ. ก็เป็นอีกจุดขายที่สำคัญอย่างมากอีกอย่างหนึ่งของ กฟผ. เช่นกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต