“กระทรวงพลังงาน พร้อมจัดใหญ่ “AMEM 2019”ร่วมมือร่วมใจพัฒนานวัตกรรมพลังงานอาเซียนสู่ความยั่งยืน”

วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 11:15 น.
“กระทรวงพลังงาน พร้อมจัดใหญ่ “AMEM 2019”ร่วมมือร่วมใจพัฒนานวัตกรรมพลังงานอาเซียนสู่ความยั่งยืน”
 

กระทรวงพลังงาน เตรียมพร้อมจัดงาน “AMEM 2019” (ASEAN Ministers on Energy Meeting and Associated Meetings)ในระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 4 กันยายน โดยนายกรัฐมนตรี คาดจะเป็นเวทีการประชุมครั้งสาคัญเพื่อร่วมหาแนวทางบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิด “Advancing Energy Transition Through Partnership and Innovation” พัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานสู่ความยั่งยืน มุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า “การประชุมในครั้งนี้ เป็นการแสดงบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ร่วมมืออาเซียนขับเคลื่อนความมั่นคงและความยั่งยืนทางพลังงาน ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน และจะช่วยผลักดันสนับสนุนให้การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานให้บรรลุเป้าหมาย ก่อให้เกิดการค้าการลงทุน และการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านพลังงาน (ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation: APAEC) พ.ศ. 2559-2568 ระยะที่ 1 พ.ศ. 2559-2563 ซึ่งมีประเด็นสาคัญในการขับเคลื่อน อาทิ การซื้อขายไฟฟ้าแบบพหุภาคีระหว่าง ไทย สปป.ลาว และมาเลเซีย ซึ่งในอนาคตจะขยายไปยังประเทศอื่นๆ การปรับมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในอาเซียน อาทิ อุปกรณ์ส่องสว่างและเครื่องปรับอากาศ การลดความเข้มการใช้พลังงานให้ได้ร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2563 การผลักดันให้อาเซียนมีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นเป็นร้อยละ 23 ภายในปี 2568 การปรับปรุงฐานข้อมูลอาเซียนด้านพลังงานให้เป็นมาตรฐานสากลภายในปี พ.ศ. 2563 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี การเสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงานนิวเคลียร์ในด้านการกากับดูแลเทคนิคและความปลอดภัย”

สาหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย รัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก 10 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม พร้อม 8 ประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และองค์กรระหว่างประเทศในประเด็นด้านพลังงานต่างๆ จาก 6 หน่วยงาน คือ IEA, IRENA, ASEC, ACE, HAPUA, ASCOPE

โดยในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อเตรียมการสาหรับการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ส่วนวันที่ 4-5 กันยายน จะเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน

และในระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน จะมีการจัดงาน ASEAN Energy Business Forum (AEBF)คู่ขนานไปกับการประชุมหลัก โดยจะมีการจัดนิทรรศการด้านพลังงาน การแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานจากผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษา รวมทั้งมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่น่าสนใจ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้กาหนดหัวข้อหลักในการจัดงานนี้ คือ “Renewable Energy Innovation Week” พร้อมทั้งจะมีพิธีมอบรางวัล ASEAN Energy Awards 2019ซึ่งตลอดช่วงเวลาการจัดงานระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2562 จะมีการจัดประชุมระดับทวิภาคีระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา โดยกระทรวงพลังงานจะเปิดโอกาสให้ผู้นาระดับรัฐมนตรีพลังงานและเจ้าหน้าที่อาวุโสได้มีโอกาสในการพบปะเจรจากันในระหว่างการประชุม อีกด้วย.

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต