ทำไม? ต้องเรียนที่คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เผย 10 จุดเด่นที่นักศึกษากว่า 1,700 คนเลือกที่นี่

  • วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 10:22 น.

ทำไม? ต้องเรียนที่คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เผย 10 จุดเด่นที่นักศึกษากว่า 1,700 คนเลือกที่นี่

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2562 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี สามารถรับนักศึกษาได้ทั้งสิ้นกว่า 1,700 คน จากจำนวนผู้สมัครประมาณ 5,000 คน โดยจุดเด่นของคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ที่ทำให้ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้บุตรหลานสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้แก่

1.ความทันสมัยของหลักสูตรที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

2.คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี มีหลักสูตรครบถ้วนทุกระดับ ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท (MBA) หลักสูตรปริญญาเอก และล่าสุดได้จัดทำหลักสูตร Double Degree 2+2 ซึ่งในปีการศึกษา 2562 เป็นหลักสูตรนานาชาติปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โดยทำ MOU กับ Wuhan University สาธารณรัฐประชาชนจีน และในปีการศึกษา 2563 จะเปิดหลักสูตร Double Degree 2+2 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ สาขาโลจิสติกส์ และซัพพลาย เชน กับ University of Derby พร้อมหลักสูตร Double Degree 1+1 สำหรับนักศึกษา MBA กับ University of Northampton สหราชอาณาจักร

3..การมุ่งเน้นผลิต “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ด้วยความเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี โดยแบ่งเป็นการเรียนภาคทฤษฎี ร้อยละ 40 และภาคปฏิบัติ ร้อยละ 60

4.เพื่อให้การลงมือปฏิบัติสัมฤทธิ์ผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้สร้างห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการโปรแกรม SAP ห้องปฏิบัติการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ ห้อง Smart Classroom ห้องปฏิบัติการทักษะและการสื่อสารภาษาอังกฤษ และห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ หรือห้อง Simulation ที่ใช้โปรแกรม Arena เพื่อใช้จำลองสถานการณ์การแก้ปัญหา โปรแกรม GIS, Microsoft Excel Solver เพื่อให้นักศึกษาฝึกวางแผนในการขนส่ง และการบริหารค่าใช้จ่าย

5.อาจารย์ผู้ทำการสอนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชา และมีอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทำการสอนจำนวนเกือบร้อยละ 50

6.มีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นประจำทุกปี เพื่อยกระดับงานวิจัยของอาจารย์ และการพัฒนาการเรียนการสอน

7.มีการเสริมสมรรถนะโดยการสนับสนุนนักศึกษาทุกสาขาวิชาสอบ The Internet and Computing Core (IC3) Certificate เพื่อเป็นมาตรฐานในการรับรองความรู้ ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ สร้างความชำนาญและความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาด้วยการเสริมทักษะด้าน TOEIC ตลอดถึงการสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

8.มีทุนให้กับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานในต่างประเทศ ทุนละ 50,000 บาท ทุนสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (ฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ) ทุนละ 20,000 บาท และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

9.สนับสนุนส่งเสริมและหาเวทีเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าแข่งขันด้านวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและระดับโลกมาแล้ว

10.เสริมสร้างนักศึกษาเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่เป็นคนดีของสังคม ด้วยการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม และชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี กล่าวในตอนท้ายว่า ด้วยจุดเด่นทั้ง 10 ประการดังกล่าว ทำให้คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ เป็นกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และพร้อมที่จะเป็นผู้นำขององค์กร หรือเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ