สรรพสามิตนำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ

วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 08:30 น.
สรรพสามิตนำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
 

การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต ในเขตพื้นที่ระยองกรมสรรพสามิตนำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายมีมาตรฐาน ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยนำมาตรการเชิงรุกมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ด้วยระบบควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (น้ำมันเขียว) ในเขตพื้นที่ระยอง ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตได้นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานเรือบรรทุกน้ำมันที่ได้รับการยกเว้นภาษี (Tanker) โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับทัพเรือ ภาคที่ 1 ณ ท่าเรือมาบตาพุด ซึ่งกรมสรรพสามิตในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (น้ำมันเขียว) มีหน้าที่กำกับดูแล ให้การปฏิบัติตามโครงการฯ เกิดความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ ได้จัดทำระบบควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (น้ำมันเขียว) ได้แก่ ระบบตรวจสอบควบคุมและรายงานน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร และจำหน่ายในเขตต่อเนื่อง ณ ต้นทางโรงกลั่นน้ำมัน ระบบข้อมูลการจำหน่ายน้ำมันลงเรือบรรทุกน้ำมันที่จะนำไปจำหน่ายต่อให้กับเรือ tanker และเรือประมงในเขตต่อเนื่อง ซึ่งทางโรงกลั่นจะนำเข้าข้อมูลสู่ระบบและสรรพสามิตพื้นที่ประจำโรงกลั่นจะเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติ ระบบ Real time Surveillance เพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่ง นอกจากนี้ยังมีระบบแสดงผลตำแหน่งและเส้นทางการเดินทางของเรือบรรทุกน้ำมัน และเรือ tanker ที่อยู่ในพื้นที่ 12 – 24 ไมล์ทะเล ทั้งในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยและพื้นที่ทะเลอันดามัน โดยจับสัญญาณระบบติดตามจากสถานีฐานที่ติดตั้งตามแนวชายฝั่ง ระบบบริหารข้อมูลในการติดตามการขนย้ายน้ำมันในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ตลอดจนระบบที่ กรมสรรพสามิตบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจน้ำในการนำเข้าข้อมูลการจำหน่ายน้ำมันเขียวให้กับชาวประมง ข้อมูลน้ำมันที่จำหน่ายครอบคลุมจากโรงกลั่น เรือบรรทุกน้ำมัน เรือ tanker และเรือประมงนอกจากนี้ อธิบดีกรมสรรพสามิตยังได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจประจำกระทรวงการคลัง มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนระยองปัญญานุกูล จ.ระยอง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กรมสรรพสามิตและสื่อมวลชน

วิสัยทัศน์กรมสรรพสามิต : ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน