มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ ทต. บ้านบางม่วง สอนทำผ้ามัดย้อม สร้างรายได้

วันที่ 26 ก.ค. 2562 เวลา 11:29 น.
มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ ทต. บ้านบางม่วง สอนทำผ้ามัดย้อม สร้างรายได้
อาจารย์สุระจิตร แก่นพิมพ์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สอนการทำผ้ามัดย้อม ให้กับประชาชนเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการ“ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนทั่วไป” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง

นายสุพจน์ ธูปแพ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบางม่วง เผยว่า เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ประกอบด้วย 14 ชุมชน ประชากรประมาณ 8,000 ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น ค้าขายต้นไม้ เกษตรกร เดิมบริเวณส่วนใหญ่เป็นชุมชนแบบชาวบ้าน แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปสังคมเมืองมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้กับประชาชน ดังนั้นกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง จึงได้จัดโครงการ“ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนทั่วไป”อบรมให้กับประชาชนในชุนชน ที่ว่างงาน ผู้สูงอายุ และผู้สนใจอยากมีรายได้เสริม โดยที่ผ่านมามีหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาอบรม เช่น หลักสูตรอาหาร การทำซาลาเปา อบรมในเรื่องของสมุนไพร การทำลูกประคบ และยาหม่อง สำหรับหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม ในวันนี้ เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ ด้วยเครื่องแต่งกาย เป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ ผู้เข้าอบรมได้รู้เทคนิคและทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปสามารถนำความรู้ไปต่อยอด ประกอบอาชีพหลัก หรือ สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ลดปัญหาการว่างงานและปัญหารายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ สร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคม โดยแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 35 คน รวมทั้งหมด 70 คน

นายสุระจิตร แก่นพิมพ์ ประธานและอาจารย์หลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ และวิทยากรในครั้งนี้ เล่าว่า ตลาดผ้ามัดย้อม ยังได้รับความสนใจทั้งคนไทยและต่างชาติ ด้วยความทันสมัย ผู้สวมใส่ไม่เชย ใส่ได้ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน ยกตัวอย่างการทำเสื้อมัดย้อมขาย ต้นทุนเสื้อ 90 บาท เมื่อมัดย้อมแล้ว นำไปวางขาย สามารถขายได้ตัวละ 150 – 200 บาท การทำผ้ามัดย้อมที่มาอบรมในวันนี้ เป็นการมัดย้อมเย็น สะดวกและสามารถทำได้ เนื้อหาที่นำมาสอนในวันนี้ ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำผ้ามัดย้อม พื้นฐานการเลือกผ้า/วัสดุ ประเภทของสีตามวงจรสี ขั้นตอนการทำผ้ามัดย้อมและเทคนิคการออกแบบลายผ้า และแนวทางการสร้างอาชีพด้วยผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม และช่องทางการตลาดออนไลน์ ในการอบรมในครั้งนี้ยังมีนักศึกษาสาขาจิตรกรรม อาสาเข้ามาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

 

“น้ำ” นางสาวพงษ์ติมา โกรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาจิตรกรรมสากล เล่าว่า ได้เรียนวิชาผ้ามัดย้อมและการทำผ้าบาติกกับอาจารย์ ด้วยตนเองสนใจงานทางด้านนี้ จึงเลือกเรียน ซึ่งการทำผ้ามัดย้อมเป็นศิลปะอีกประเภทหนึ่ง เหมือนกับการวาดรูป “การใส่ความคิดลงไปในผลงาน” หลังจากเรียนตนเองนำความรู้มาปรับใช้ในการทำศิลปนิพนธ์จบการศึกษา เมื่ออาจารย์ชวนมาเป็นวิทยากรในวันนี้ จึงมาช่วยอาจารย์สอน ชาวบ้านสนใจและซักถามตลอดการสอน ดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ถ้ามีโอกาสอยากมาสอนแบบนี้ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

เช่นเดียวกับ “นุ๊ก” นายวราวุฒิ เอกเอี่ยม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาจิตรกรรมสากล เล่าว่า ส่วนตัวชอบกิจกรรมแบบนี้ ชอบสอน อยากนำความรู้ที่เรียนมาไปสอน ในการสอนวันนี้สนุก ระหว่างที่สอนการมัดผ้า พี่ๆ และป้าๆ พยายามซักถามตลอด ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้ ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ด้วย ดีใจที่ความรู้ที่ถ่ายทอดเกิดประโยชน์นางสาวลลนา วงศ์ภูงา ผู้เข้าอบรม เล่าว่า ปัจจุบันว่างงาน เมื่อทราบข่าวว่ามีการเปิดสอนการทำผ้ามัดย้อม สนใจเข้าร่วมโครงการ ด้วยเป็นวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ อยากเรียนรู้เทคนิค ซึ่งอาจารย์ได้ถ่ายทอดเทคนิคการย้อมสีเสื้อ เทคนิคการทำให้สีไม่ตก และมีการแนะแนวทางในการหาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพได้

 

นางนงกนก บุญเกษม ผู้เข้าอบรม เล่าว่า ปัจจุบันอายุ 62 ปี มีธุรกิจส่วนตัว เปิดร้านเช่าและค้าขาย ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ สนใจการทำผ้ามัดย้อม โดยมีโครงการจะเปิดโฮมสเตย์ หรือ การทำทริปทัวร์ วันเดย์ทริปชาวต่างชาติ มีการสอนทำเครื่องหนัง และทำผ้ามัดย้อม อยากมีความรู้พื้นฐานและเรียนรู้ไอเดีย เทคนิค ซึ่งได้รับความรู้สามารถนำไปใช้ได้ เร็วๆ นี้ จะทำเสื้อมัดย้อมเป็นที่ระลึกงานวันเกิดของคุณแม่แจกญาติๆ ที่มาร่วมงาน