สมเด็จพระราชินีเสด็จฯงานวันสตรีไทยประจำปี 2562

วันที่ 25 ก.ค. 2562 เวลา 13:56 น.
สมเด็จพระราชินีเสด็จฯงานวันสตรีไทยประจำปี 2562
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี 2562 จัดโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ พม.

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมแถลงจัดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2562 ” ปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ เปิดเผยว่า การจัดงานในปีนี้มีความพิเศษมาก เนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค.2562 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ดร.วันดี กล่าววว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้วันที่ 1 ส.ค.ของทุกปีเป็น “วันสตรีไทย” โดยได้พระราชทานแนว พระราชดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทยไว้ 4 ประการ ประกอบด้วย พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้สมบูรณ์ รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สตรีไทยสามารถน้อมนำกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง อันส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศไทยมีความสุข ความเจริญ นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจะเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมโลกต่อไป พร้อมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท ความสามารถ และคุณค่า ของสตรีไทย

“การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน โอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค.2562 พร้อมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดฯสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2562 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 41 พรรษา เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2562 ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี"ดร.วันดีกล่าว

ดร.วันดี กล่าวว่า ภายในงานมีนิทรรศการต่างๆ โดยเฉพาะการนำเสนอเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อสภาสตรีแห่งชาติฯ นอกจากนั้นมีกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร้านจิตอาสา 904 และร้านโกลเด้น เพลซ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ซึ่งจะเป็นการแสดงศักยภาพของเครือข่ายจากสตรีทั่วประเทศ ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนติดตามรับชมการถ่ายทอดสด “วันสตรีไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค.ตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 (NBT)

ด้าน นายปรเมธี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค.2562 พร้อมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2562 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 41 พรรษา เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2562 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี และเพื่อธำรงไว้ซึ่งวันสตรีไทยอันแสดงให้เห็นถึงพลัง ของสตรีไทย ที่จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ช่วยเหลือสังคมต่อไป

นายปรเมธี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ตระหนักถึงพลังของสตรีไทยซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยในทุกมิติ ดังนั้น เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีไทย จึงได้ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ ที่ร่วมกันพัฒนาศักยภาพของสตรีไทยมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือจากองค์กรสตรีทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงพร้อมใจกันจัดงาน เพื่อกระทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีไทย