อัศวิน เครื่องดื่มสมุนไพร “เปิดพลังบุก...ปลุกพลังบวก” สนับสนุนเยาวชนไทย ทำกิจกรรมเพื่อ ประโยชน์ต่อสังคม

วันที่ 25 ก.ค. 2562 เวลา 13:18 น.
อัศวิน เครื่องดื่มสมุนไพร “เปิดพลังบุก...ปลุกพลังบวก” สนับสนุนเยาวชนไทย ทำกิจกรรมเพื่อ ประโยชน์ต่อสังคม
ท่านผู้หญิง พันธุ์สวลี กิติยากร เปิดตัว “อัศวิน เครื่องดื่มสมุนไพร” “เปิดพลังบุก...ปลุกพลังบวก” สนับสนุนเยาวชนไทย ทำกิจกรรมเพื่อ ประโยชน์ต่อสังคม

ท่านผู้หญิง พันธุ์สวลี กิติยากร ที่ปรึกษาโครงการ Power Up Power All “เปิดพลังบุก...ปลุกพลังบวก” เปิดตัว “อัศวิน เครื่องดื่มสมุนไพร” ผู้สนับสนุนเยาวชนไทยให้ปลุกพลังของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นพลังที่สร้างสรรค์ พลังที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงให้สังคมไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง ดีงาม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมไทย ด้วยการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนของคนในชุมชน โดยมี หม่อมหลวงสราลี กิติยากร (นัท) ชนะกุล แย้มบุปผา (ฮีโร่) อินทัช ประกายศักดิ์ (ผู้ร่วมโครงการ  Power Up Power All “เปิดพลังบุก...ปลุกพลังบวก”) ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว และน้ากล้วย เชิญยิ้ม ร่วมงาน ณ โรงแรมผึ้งหลวงริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

“อัศวิน เครื่องดื่มสมุนไพร” เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี ยื่นเสนอโครงการ ฯ  เพื่อขอรับทุนสำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนทักษะในการใช้ชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน รวมทั้งสร้างรากฐาน การตระหนักรู้ถึงหน้าที่พลเมืองที่ดี ให้กับเยาวชนไทย  อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต