ชงร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงด้านวัคซีนให้รัฐบาลไฟเขียว

  • วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 22:25 น.

ชงร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงด้านวัคซีนให้รัฐบาลไฟเขียว

สถาบันวัคซีนแห่งชาติเตรียมชงรัฐบาลเห็นชอบ “ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงด้านวัคซีน” 

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) เปิดเผยว่า วันที่ 11 – 12 ก.ค.ที่ผ่านมา 10 ชาติสมาชิกอาเซียน ได้ประชุมกลุ่มประเด็นสุขภาพที่ 3 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 4 ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน โดยตนในฐานะผู้แทนประเทศไทยประเด็นสุขภาพที่ 3 ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนงานของกลุ่มสุขภาพที่ 3 ตามแผนงานปี ค.ศ. 2016-2020 และที่ประชุมยังได้หารือเพื่อกำหนดแนวทางแผนงานในระยะ 5 ปีถัดไปด้วย

"ผลการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก โดยสมาชิกอาเซียน มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ตามที่ประเทศไทยนำเสนอ และสนับสนุนให้ไทยนำร่างปฏิญญาฯ นี้ เสนอต่อที่ประชุมระดับสุดยอดผู้นำอาเซียน โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสุขภาพอาเซียน ที่ประชุม รมว.สาธารณสุขอาเซียน และ ครม.ประเทศสมาชิกตามลำดับต่อไป" นพ.นคร

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมอบให้ประเทศไทยโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พัฒนาร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนให้มีความสอดคล้องกับแผนงานของกลุ่มสุขภาพที่ 3 และร่างปฏิญญาอาเซียน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไปด้วย

ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า การสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาค มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ลดการนำเข้าวัคซีน การส่งต่อเทคโนโลยี รวมทั้งยกระดับความร่วมมือด้านการจัดซื้อ จัดหา และสำรองวัคซีนสำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน อาทิ เมื่อเกิดภาวะที่มีการระบาดใหญ่ของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ก็จะสามารถควบคุมการระบาด และบรรเทาสถานการณ์ลงได้อย่างทันเวลา เป็นการสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน และเพิ่มการเข้าถึงระบบสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพของประชาคมอาเซียน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ