มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ ซีพีเอฟ

วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 05:50 น.
มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ ซีพีเอฟ
 

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับห้องปฏิบัติการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดย นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.ธัญบุรี และ ห้องปฏิบัติการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด โดย นายพงศธร จันทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ด้านห้องปฏิบัติการกลาง เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะแรงงานไทย เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัยสู่ภาคอุตสาหกรรม (หลักสูตรประเภท Non-Degree) ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

โดย นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผยว่า ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะแรงงานไทย เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัยสู่ภาคอุตสาหกรรม (หลักสูตรประเภท Non-Degree) สำหรับหัวข้อในการอบรม ได้แก่ หลักการ ระบบคุณภาพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัย เทคนิคด้านจุลชีววิทยา เทคนิคทางด้านเคมี เทคนิคด้านการสอบเทียบเครื่องมือ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสถิติเบื้องต้นเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ โดยมุ่งเน้นผลิตนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัยที่มีทักษะและสมรรถนะที่ตรงตามกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอาหาร ให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง

ด้าน นายพงศธร จันทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ด้านห้องปฏิบัติการกลาง กล่าวเพิ่มว่า ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานในระดับผู้ช่วยห้องปฏิบัติการของบริษัทในเครือซีพีเอฟ (บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด) จากห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณภาพอาหารจำนวน 8 ห้องปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 26 คน และจะขยายการอบรมไปให้กับพนักงานกลุ่มอื่น ๆ ของบริษัทเพิ่มเติมในระยะต่อไป