Forbes Thailand Forum 2019 : “Leading to New Frontiers”

  • วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 10:31 น.

Forbes Thailand Forum 2019 : “Leading to New Frontiers”

 

เดือนมิถุนายนที่ผานมา Forbes Thailand นิตยสารธุรกิจที่นำเสนอเรื่องราวความสำเร็จของเจ้าของกิจการและนักบริหารได้จัดเสวนาใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยปีนี้จัดในหัวข้อ Forbes Thailand Forum 2019: The Next Tycoons เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ที่โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ โดยได้เชิญ The Next Tycoons ทายาทผู้สืบทอดธุรกิจขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จทั้งในไทยและต่างประเทศ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจด้านการสานต่อกิจการครอบครัว

นอกจากนี้ยังได้เชิญที่ปรึกษาการจัดการสืบทอดธุรกิจครอบครัวมาร่วมวิเคราะห์มุมมองการเปลี่ยนผ่านและการบุกเบิกของทายาทธุรกิจ ด้วยแง่มุมและข้อเสนอแนะที่น่าสนใจโดยมีผู้บริหารของโพสต์ พับลิชชิ่ง และ Forbes Thailand อาทิ วรชัย พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) ภูมิจิต พลางกูร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนลมีเดีย จำกัด และพิชญ ช้างศร บรรณาธิการบริหาร Forbes Thailand ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

เวทีเสวนาแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก หัวข้อ “Leading to New Frontiers” มีทายาทธุรกิจ 3 ท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความท้าทายที่พบในช่วงรอยต่อของการสืบทอดกิจการ

ปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจซัพพลายเชน บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด กล่าวถึงการสืบทอดงานบริหารในธุรกิจของกลุ่มบุญรอด ซึ่งปัจจุบันตั้งอยูบนพื้นฐานของธุรกิจเดิม ไม่วาจะเป็นธุรกิจเครื่องดื่ม อาหาร ซึ่ง New Frontiers ของปิติ คือธุรกิจโลจิสติกส์ในบริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จำกัด และประสบการณ์สร้างการยอมรับจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก

เฉลิมชัย มหากิจศิริ ซีอีโอและประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท พีเอ็มส์ กรุ๊ป และโทรีเซน ไทย ทายาทธุรกิจผู้ชอบริเริ่มสิ่งใหม่เสมอ และมักจะเริ่มต้นธุรกิจที่สวนทางกับผู้บริหารรุ่นแรกภายใต้วิชั่นต่อโอกาสธุรกิจใหม่ๆ เขามีหลักคิด 3T ประกอบด้วย T: Talk การพูดคุยเพื่อความเข้าใจ T:Trust ความเชื่อมั่น และ T:Try การลงมือทดลอง

ธนิศร์ เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการ LOTS Wholesale Solutions ทายาทธุรกิจครอบครัวผู้รับช่วงการสืบทอดด้วยการนำธุรกิจหลักไปบุกเบิกในพื้นที่ใหม่ โดยนำกิจการสยามแม็คโครไปเปิดตลาดในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ประชากรกว่า 1,300 ล้านคน ต่างถิ่นต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคือบทพิสูจน์ที่ท้าทายของทายาทรุ่นที่ 3 เจียรวนนท์่

การเสวนาช่วงที่ 2 จัดในหัวข้อ “Succeeding for Success” โดยวิทยากรจากผู้ประสบความสำเร็จในการเป็นที่ปรึกษาการเปลี่ยนผ่านธุรกิจครอบครัว ประกอบด้วย อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำและผู้บริหารระดับสูง, ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ (ประเทศไทย) และ ดร.สาธิต ผ่องธัญญา ผู้อำนวยการอาวุโส Estate Planning & Family Office ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งทั้งสามท่านถอดบทเรียนจากเวที Next Tycoons ในช่วงแรกด้วยประเด็นที่ชัดเจน คือ “การสื่อสารระหว่างรุ่นสู่รุ่น” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การเปลี่ยนผ่านธุรกิจครอบครัวดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

งานเสวนา Forbes Thailand Forum 2019: The Next Tycoons ได้รับการตอบรับด้วยดีจากผู้ร่วมเสวนา แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนหลายแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข่าวอื่นๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต

ข่าวอื่นๆ