กฟน. จัดหลักสูตร MEA Service อบรมช่างไฟฟ้าฯ เตรียมพร้อมเปิดให้บริการทันสมัยผ่าน MEA E-Fix Application

วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 10:28 น.
กฟน. จัดหลักสูตร MEA Service อบรมช่างไฟฟ้าฯ เตรียมพร้อมเปิดให้บริการทันสมัยผ่าน MEA E-Fix Application
 

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "MEA Service" ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของ กฟน. ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของ กฟน. เพื่อให้บริการด้านระบบไฟฟ้ากับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการให้บริการผ่าน MEA E-Fix Application ศูนย์รวมช่างไฟฟ้ามืออาชีพให้บริการด้านไฟฟ้าที่ กฟน. จะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้ พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ช่างไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่คลองเตย

ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า กฟน. ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริง จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร "MEA Service" ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของ กฟน. และได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 แล้ว โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการให้บริการทางระบบไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทีมช่างไฟฟ้ามืออาชีพได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพงานบริการของ กฟน. ตลอดจนเป็นการรองรับการเปิดให้บริการ MEA E-Fix Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งเดียวของ กฟน. ที่รวบรวมช่างไฟฟ้ามืออาชีพที่ได้มาตรฐาน ภายใต้การควบคุมคุณภาพของ กฟน. เพื่อให้บริการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ซึ่ง กฟน. จะเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ ยังมีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ช่างไฟฟ้า ที่ผ่านการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่ง กฟน. ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของวิทยากรและเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการอบรมทั้งหมด โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบและได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานถูกต้อง ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างอาชีพ และสร้างเครือข่ายลดความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าในชุมชนอย่างยั่งยืน