พช.เฟ้นหานักเล่าเรื่องชุมชนอวดสายตาชาวโลก

  • วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 14:15 น.

พช.เฟ้นหานักเล่าเรื่องชุมชนอวดสายตาชาวโลก

กรมการพัฒนาชุมชน จัดโครงการ Craft Creator Awards เฟ้นหาสุดยอดนักเล่าเรื่องชุมชนสู่สายตาชาวโลก ชิงเงินรางวัลกว่า 1.5 ล้าน

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านโครงการ Craft Creator Awards เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักเล่าเรื่องชุมชนสู่สายตาชาวโลก โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายอนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการและผู้อำนวยการสายงานธุรกิจสื่อและสร้างสรรค์คอนเทนต์ บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด ร่วมลงนาม ณ กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

นายนิสิต เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในแอ่งเล็ก และการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน บนพื้นฐานเสน่ห์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่ดัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนมีความสุข ซึ่งที่ผ่านมาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด 3,273 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยข้อมูลในเดือนมิถุนายนพบว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมากกว่า 2 ล้านคน สร้างรายได้ให้ชุมชนไปแล้วมากถึง 3,000 ล้านบาท

 

นายอนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการและผู้อำนวยการสายงานธุรกิจสื่อและสร้างสรรค์คอนเทนต์ บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ กล่าวว่า โครงการ Craft Creator Awards เป็นโครงการจัดประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น เพื่อค้นหาสุดยอดนักเล่าเรื่อง ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชน โดยมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะประสานความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อันเป็นโครงการที่มีความสำคัญในอันที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนผู้รับข่าวสาร เกิดความสนใจ ความตื่นตัว และความตระหนักถึงคุณค่าในมิติต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่น เราเชื่อมั่นว่าในแต่ละชุมชนทั่วประเทศ ที่อยู่ในความดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน มีศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP, การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตามแบบวิถีชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณค่า ในเชิงวัฒนธรรม มีเสน่ห์ในเชิงอัตลักษณ์ชุมชน และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ 

โดยโครงการ Craft Creator Awards ดังกล่าว ยังเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาและนักผลิตสื่อยุคใหม่ ได้เพิ่มพูนทักษะด้านการนำเสนอ (Presentation) ผ่านการคิดวิเคราะห์ และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่วิถีชีวิต อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ถ่ายทอดผ่านรูปแบบคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท ส่วนกฎกติกาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบในเร็วๆ นี้ ผู้ที่สนใจได้ที่ https://craftnroll.net/ หรือ Facebook : https://www.facebook.com/craftnrollthailand/ 

 

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ