สคช.ระดมสมองขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 14:34 น.
สคช.ระดมสมองขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
สคช.เปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นวางแผนการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการทำงานในต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) เปิดเผยว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยังคงมุ่งเน้นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนของประเทศในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดงาน EEC หรือรองรับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เป็นฟันเฟืองในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0

ทั้งนี้ สคช.เน้นการพัฒนาสมรรถนะของกำลังคนและมีเป้าหมายชัดเจน โดยในปี 2564 จะมุ่งสู่การพัฒนาคนใน 500 อาชีพให้มีสมรรถนะเทียบเคียงต่างประเทศ ซึ่งการขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนั้น ทางสถาบันฯจําเป็นต้องมีการทบทวนและจัดลําดับความสําคัญในการจัดทํามาตรฐานอาชีพว่ากลุ่มสาขาอาชีพใดที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดทํา รวมถึงสาขาอาชีพเดิมที่จะได้มีการทบทวนและต่อยอด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม สคช.ได้เปิดเวทีสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “Stakeholder Engagement กับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ (Stakeholder Engagement) อาทิ ผู้ประกอบอาชีพโดยตรง ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในสาขาอาชีพ และหน่วยงานภาครัฐที่กําลังดูแล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และองค์กรรับรองในสาขาวิชาชีพต่างๆ

"การสัมมนาครั้งนี้ สคช.เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพในปี 2563 ว่า ให้การสนับสนุน หรือควรมีการนำเสนอสาขาวิชาชีพ/อาชีพใหม่ และมาตรฐานอาชีพที่จะจัดทำขึ้นในปี 2563 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นว่า ควรชะลอหรือดำเนินต่อไป ซึ่ง สคช.จะนำเสียงสะท้อนที่หลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งถือเป็นข้อเสนอแนะที่สำคัญมาพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนงานการจัดทํามาตรฐานอาชีพในสาขาใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพและสร้างโอกาสให้กับกําลังคนในสาขาต่างๆ ต่อไป" นายพิสิฐกล่าว

สำหรับ แผนการจัดทำมาตรฐานอาชีพใหม่ ในปีงบประมาณ 2563 มีการจัดทำมาตรฐาน 5 สาขาวิชาชีพ/ อาชีพใหม่ ได้แก่ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ระยะที่ 2 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพนักจิตวิทยา สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ระยะที่ 2 สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า และสาขาวิชาชีพ/อาชีพในแผนที่มาจากการเสนอเพิ่มเติม ที่เสนอเพิ่มเติม ได้แก่ 1. สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น 2. สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระยะที่ 2 3. สาขาวิชาชีพการบิน อาชีพผู้ควบคุมอากาศยานไร้คนขับ 4. สาขาวิชาชีพธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ

5. สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพเลขานุการ 6. อาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์ 7. อาชีพช่างซ่อมเรือยอช 8. อาชีพนักจัดการห้องปราศจากเชื้อ 9. อาชีพบุคลากรในเรือสําราญ 10. อาชีพผู้ปฏิบัติหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติงาน 11. อาชีพช่างทําความสะอาดกระจกอาคารสูง 12. อาชีพนักประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 13. อาชีพนักจัดการนวัตกรรม

นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนมาตรฐานอาชีพและปรับระดับคุณวุฒิให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ในมาตรฐานที่ได้จัดทำแล้วเสร็จจำนวน 200 อาชีพ เพื่อให้กำลังคนมีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ รวมถึงสามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อไปทำงานในตลาดต่างประเทศได้