ซัมซุง ส่งมอบผลงาน 6 ปี แก่สพฐ. หวังสร้างต้นแบบ “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ขยายผลสู่โรงเรียนทั่วประเทศ

วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 16:39 น.
ซัมซุง ส่งมอบผลงาน 6 ปี แก่สพฐ. หวังสร้างต้นแบบ “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ขยายผลสู่โรงเรียนทั่วประเทศ
 

ซัมซุง ร่วมกับโรงเรียนภาคี 50 แห่ง ฉลองความสำเร็จ 6 ปี โครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” ส่งมอบผลงานต้นแบบ “ห้องเรียนแห่งอนาคต” พร้อมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่พิสูจน์แล้วว่า เพิ่มการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 และพัฒนาเด็กไทยได้ผล แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการพัฒนาต่อยอดและขยายผลสู่โรงเรียนทั่วประเทศ

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จำกัด จัดงาน “6 ปี สร้างพลังเรียนรู้สู่อนาคต” เพื่อส่งมอบนวัตกรรมและความสำเร็จจากโครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโครงการได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และใช้เทคโนโลยีของซัมซุงมาขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ของเด็กไทยให้มีทักษะของศตวรรษใหม่ พัฒนาต้นแบบ “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ในโรงเรียน 50 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

นางวรรณา สวัสดิกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดแนวคิดด้าน “ศักยภาพคน” และ “การพัฒนาสู่ชีวิตที่ดีร่วมกัน” (People and Co-prosperity) ดังนั้น จึงได้พัฒนาโครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” มีเป้าหมายส่งเสริมการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กและเยาวชน ผ่านแนวคิด “ห้องเรียนแห่งอนาคต” โดยเริ่มพัฒนาต้นแบบร่วมกับโรงเรียนภาคีนำร่อง 10 แห่ง เมื่อปี 2556

จนถึงวันนี้มีจำนวนโรงเรียนภาคีร่วมโครงการรวม 50 แห่ง กระจายอยู่ทุกภาคทั่วประเทศ (มีครูที่ผ่านการอบรมจากโครงการกว่า 4,000 คน และเด็กที่ผ่านประสบการณ์ “ห้องเรียนแห่งอนาคต” กว่าแสนคน)ใน “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ซัมซุงได้นำเทคโนโลยี มาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพิ่มความสามารถและเสริมศักยภาพผู้เรียนให้พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ภายในเวลา 6 ปี แนวคิด “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ได้รับการนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างหลากหลาย ตั้งแต่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนประจำอำเภอ โรงเรียนประถมขยายโอกาส โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้แต่ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อย่างได้ผล

วรรณา สวัสดิกูล

“ซัมซุงร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนภาคีร่วมโครงการทั้งหมด มีความยินดีที่จะส่งมอบกระบวนการจัดการและข้อเรียนรู้ที่ได้จากการพัฒนาต้นแบบ “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 6 ปี เพื่อแบ่งปันสู่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้มีส่วนกำหนดนโยบายด้านการศึกษา รวมไปถึงผู้ที่สนใจขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการศึกษา ที่จะนำไปปรับใช้หรือพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป”นางวรรณา กล่าว

วาริท จรัณยานนท์

นายวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการโครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” กล่าวว่า ความสำเร็จในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา คือ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับเด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้เห็นการพัฒนาทักษะใหม่ๆ จากการที่เขาได้ทำโครงงานร่วมกัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล ฝึกตั้งคำถาม หาคำตอบ คิดวิเคราะห์และเรียนรู้ด้วยตัวเอง ก่อนจะสร้างสรรค์ผลงาน การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Storytelling) เพื่อสื่อสารและแบ่งปันการค้นพบ

นอกจากเด็กแล้ว ที่สำคัญก็คือ “คุณครู” ในโครงการ ซึ่งยอมเปลี่ยนจาก “ผู้สอน” มาเป็น “โค้ชผู้อำนวยกระบวนการเรียนรู้” ก็ถือเป็นต้นแบบของความเสียสละและกล้าที่จะเริ่มทดลองทำในสิ่งใหม่ๆ เพราะว่าคุณครูเข้าใจว่าโลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ความรักความห่วงใยลูกศิษย์ จึงยินดีจะเป็นผู้เริ่มเปลี่ยนแปลงแนวทางการเรียนการสอน สู่วิธีที่ไม่คุ้นเคย หลังจากที่ครูเปลี่ยนวิธีสอน ก็ได้เห็นผลว่าเด็กเปลี่ยน มีพัฒนาการขึ้นทุกด้าน ทำให้ครูเกิดกำลังใจและมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบใหม่นี้ไปในวิธีของตนเอง จนเกิดเป็นต้นแบบ “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ที่มีความหลากหลายไม่ซ้ำกัน พร้อมให้โรงเรียนอื่นๆ ที่มีเงื่อนไขแวดล้อมคล้ายๆ กัน นำไปปรับใช้ได้

“เราเชื่อมั่นว่าห้องเรียนแห่งอนาคตนี้เป็นสิ่งที่ยั่งยืน เพราะความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่บัดนี้อยู่ในตัวครูทุกคนแล้ว ครูในโครงการไม่เพียงแค่สอนเด็ก แต่ยังถ่ายทอดต่อให้เพื่อนครูคนอื่นๆ จนเกิดเครือข่ายครูแห่งอนาคตที่น่าชื่นชม”

อัมพร พินะสา

นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การจัดระบบการศึกษาแบบเดิมในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา มุ่งเน้นความทั่วถึงแต่เกิดความไม่เท่าเทียมกันจากบริบทและข้อจำกัดต่างๆ

"โครงการ Samsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต จึงเป็นแนวทางที่ เปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยี และใช้ปัญญาแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหา จากห้องเรียนสู่ชุมชนและโลกกว้าง"

“สพฐ.จะนำข้อคิดและนำข้อเรียนรู้ที่ได้จากโครงการฯ นี้ ไปขยายผลให้เติบโตในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และขอให้ทางผู้บริหารและคุณครูช่วยกันถ่ายทอดความรู้นี้ต่อไป เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุด”

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามบทสรุปข้อเรียนรู้โครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” ได้ที่ www.samsungslc.org