มหาดไทยจัดสัมนาติวเข้มเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฎิบัติการต้านทุจริต

  • วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 11:14 น.

มหาดไทยจัดสัมนาติวเข้มเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฎิบัติการต้านทุจริต

มหาดไทยจัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต พร้อมเป็นกลไกขับเคลื่อนภารกิจ สอดรับมหาดไทย ยุค 4.0

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 62 ที่ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายชานน วาสิกศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นกลไกสนับสนุนและขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดในมิติต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน

นายชานน กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2557 เพื่อดำเนินภารกิจ 2 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม และ2.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้กรม/ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ขึ้นในหน่วยงาน ซึ่งทุกหน่วยงานได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเรียบร้อยแล้ว และได้ขับเคลื่อนภารกิจทั้งสองด้านมาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันปัญหาการทุจริต ยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ และระบบราชการมาอย่างต่อเนื่อง และรูปแบบของการทุจริตมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตที่มีทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว สอดรับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ บุคลากรกระทรวงมหาดไทยทุกคนถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการร่วมกันป้องกันปัญหาดังกล่าว ร่วมกันเป็นหูเป็นตา โดยเราทุกคนจะต้องรู้เท่าทันสถานการณ์ เหตุการณ์ ระเบียบ กฎหมาย นโยบายต่างๆ รวมทั้งมีความตระหนักรู้ ถึงโทษและความเสียหายที่จะตามมา และนอกจากนี้ภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ให้มีกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยม มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตในมิติต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่มีธรรมาภิบาลต่อไป

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวย้ำว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้มีความสำคัญยิ่ง มีทั้งการบรรยายให้ความรู้ การอภิปราย และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการนำแนวคิดและเทคนิคใหม่ๆ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ “คนมหาดไทย” มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดการทุจริต สอดรับนโยบายมหาดไทย ยุค 4.0

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ