ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศอวดเทรนด์หัตถศิลป์ไทย ปี 2020

วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 15:54 น.
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศอวดเทรนด์หัตถศิลป์ไทย ปี 2020
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ลั่นกลอง SACICT Craft Trend Show 2019 อวดเทรนด์หัตถศิลป์ไทย ปี 2020 จุดไอเดียงานหัตถกรรมดันเศรษฐกิจชาติ​ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดงาน SACICT Craft Trend Show 2019 รวบรวมพร้อมเผยแพร่องค์ความรู้แนวโน้ม Craft Trend ของศักราชหน้าปี 2020 ภายใต้ธีม “From Root to Route” สอดรับกับตลาดไทยและตลาดโลก เชิญผู้ผลิตผู้ประกอบการ นักพัฒนาสินค้า นักออกแบบ นักศึกษา ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานหัตถศิลป์ไทยร่วมงานจุดประกายไอเดีย ต่อยอดองค์ความรู้ในมิติต่างๆ ผลักดันให้หัตถกรรมกลายเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนระหว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ได้ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มงานหัตถกรรมใน ตลาดโลกเพื่อนํามาจัดทําองค์ควานรู้ด้านนวัตศิลป์สําหรับเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายและต่อยอดการเรียนรู้ที่งาน SACICT Craft Trend Show 2019 โดยมุ่งกลยุทธ์ไปที่การสร้างความเข้าใจและต่อยอดการพัฒนางานศิลปหัตกรรมในมิติ ใหม่ไปใช้ในการสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมและสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยได้จัดแบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น 9 โซน ได้แก่ 1. โซน “About SACICT” แนะนำภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมในด้านต่างๆ 2. โซน “SACICT Craft Trend” จัดแสดง SACICT Craft Trend in Evolution ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มและทิศทางงานศิลปหัตถกรรมในปี 2020 3. โซน “Innovative Craft Award” จัดแสดงผลงานการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ 4. โซน “Craft the Future” โชว์พัฒนาการทางความคิดของนิสิตนักศึกษาถ่ายทอดออกมาในรูปแบบภาพยนตร์สั้นถึงรากเหง้าของงานศิลปหัตถกรรมไทย 5. โซน “Intellectual Properties of Crafts” บทบาทการและความสำคัญของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้กับงานหัตถศิลป์ไทย 6. โซน “Cross Cultural Craft” จัดแสดงผลงานการออกแบบศิลปหัตถกรรมที่ใกล้จะสูญหายจากช่างฝีมือชั้นเอก 7. โซน “Signature Collection” จัดแสดงผลงานการออกแบบเบญจรงค์ร่วมสมัย วิวัฒนาการของงานเบญจรงค์ไทย สู่การใช้งานในชีวิตประจำวัน 8. โซน “Craft Co – Creation” พบกับการออกแบบผลงานศิลปหัตถกรรมไทยที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ซื้อ ผู้ผลิต และนักออกแบบ และ 9. โซน “Market Explore” ตื่นตาตื่นใจกับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมหลากหลายประเภท ที่คัดสรรเป็นพิเศษ และเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้การพัฒนาในโครงการของ SACICT

การจัดงานดังกล่าว มีไฮไลท์หลักอยู่ที่โซน “SACICT Craft Trend 2020” ที่จะนำเสนอข้อมูลแนวโน้มงานหัตถศิลป์ไทยมาเผยแพร่อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกภายใต้ธีม “From Root to Route” ซึ่งได้ชี้ประเด็นทิศทางสำคัญในวงการหัตถศิลป์ไทย คือ การค้นหาและกอดเก็บรักษา “ราก” อันสำคัญของความเป็นไทยในมิติต่างๆ ไว้ และทำการต่อยอด สร้างสรรค์ด้วยรูปแบบ สไตล์ หรือกระบวนการผลิตที่สอดรับกับความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ที่เป็นสากล ซึ่งภายในโซน ผู้เข้าร่วมงานจะพบกับแนวโน้มผู้บริโภคคนสำคัญแห่งอนาคต โดยแบ่งเป็น 4 แนวโน้มการออกแบบที่สำคัญที่จะตอบโจทย์คุณค่าที่ผู้คนต้องการ ประกอบด้วย 1) True Value หรือการตระหนักในคุณค่าแท้ 2) Technical Craft นวัตกรรมแห่งงานหัตถศิลป์ 3) Happiness Play เล่น...อย่างสร้างสรรค์ และ 4) Heritage Fusion หรือการหลอมรวมคำทางศิลปะอันล้ำค่า ให้มีเรื่องราวที่สะกดใจ โดยบทวิเคราะห์ทั้งหมดได้มากจากการที่ ศ.ศ.ป. ได้จัดทำวิจัยด้านเทรนด์ด้วย 3 ขั้นตอนสําคัญ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากข้อมูลจํานวนมาก ได้แก่ ข้อมูลเทรนด์ด้านการออกแบบ, ด้านการบริโภค และทําการ Spot ข้อมูลด้านผลิตภัณท์งานหัตถศิลป์ที่ได้รับรางวัลหรือได้รับการจัดแสดงในเวทีระดับสากลเพื่อตรวจสอบแนวโน้มทางความคิดของนักคิดนักสร้างสรรค์ทั่วโลกที่มีจุดร่วมกัน 2) การเก็บข้อมูลระดับปฐมภูมิ ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในวงการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อทําความเข้าใจทิศทางที่น่าสนใจระดับสากลแต่อยู่ในข้อจํากัดหรือบริบทของประเทศไทย และ 3) การจัดทํากระบวนการ Craft Trend Guru Panel โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในแวดวงที่หลากหลายรายล้อมวงการหัตถศิลป์ไทย มาร่วมวิพากษ์เทรนด์ผู้บริโภค โดย ศ.ศ.ป. ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และสรุปเป็นเทรนด์ของงานหัตถศิลป์ไทยประจำปี 2020 และได้นำการวิเคราะห์ทั้งหมดมาจัดแสดงภายในงาน” นางอัมพวัน พิชาลัย กล่าวเสริม

งาน SACICT Craft Trend Show 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยผู้ร่วมงานสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “Craft Trend Tour” เพื่อรับฟังการบรรยายเทรนด์ในประสบการณ์ของนิทรรศการที่มีตัวอย่างงานออกแบบของจริงให้จับต้องโดยทีมวิจัยเทรนด์ของ SACICT โดยจัดขึ้นทั้งสิ้น 2 รอบช่วงเช้าและช่วงบ่ายตลอดทุกวันของนิทรรศการ นอกจากนั้น ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ จะมีการปิดท้ายโครงการด้วยงาน “SACICT Craft Trend Talk” ที่จะเชิญ Speaker ในวงการ Craft และ Trend ระดับนานาชาติ มาร่วมแลกเปลี่ยนและให้ทิศทางในการพัฒนาด้าน Craft ในมุมต่าง ๆ โดยผู้ร่วมงานจะได้รับ SACICT Craft Trend ปี 2020 ฉบับเต็ม เพื่อนำองค์ความรู้ทั้งหมดไปต่อยอดได้ในอนาคต สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ที่ Facebook : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

บทความแนะนำ