สนพ.เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ “PDP 2018” จ.ราชบุรี ซึ่งตั้งอยู่ภาคตะวันตก พื้นที่ที่มีโรงไฟฟ้าสำคัญส่งป้อนสู่ภาคใต้

วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 10:31 น.
สนพ.เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ “PDP 2018” จ.ราชบุรี ซึ่งตั้งอยู่ภาคตะวันตก พื้นที่ที่มีโรงไฟฟ้าสำคัญส่งป้อนสู่ภาคใต้
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เดินหน้าจัดงานสัมมนา “สร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (Power Development Plan : PDP 2018)”ต่อเนื่องไปยังจังหวัดราชบุรี โดยมี ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สนพ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยชี้ให้เห็นความจำเป็นของการปรับปรุงแผน PDP ว่า ปัจจุบันพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีระบบโซลาร์เซลล์ที่ต้นทุนการผลิตถูกลงกว่าเดิม จึงเริ่มมีการผลิตไฟฟ้าเองใช้เองเพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่อยู่ในระบบสายส่งของการไฟฟ้า อีกกลุ่มหนึ่งไม่ต้องพึ่งพาสายส่งเพราะผลิตเองใช้เอง ซึ่งความต้องการใช้ไฟที่เปลี่ยนไปนี้สะท้อนไปยังความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด หรือพีคไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง จากที่เคยพีคช่วงกลางวันก็เปลี่ยนเป็นกลางคืน ดังนั้น แผนกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศที่ใช้อยู่เดิมจึงมีความจำเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ก่อนจะมาเป็นแผน PDP 2018 นี้ได้ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และแผนฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา การจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจมีความสำคัญเพราะ แผน PDP 2018 ถือเป็นแผนแม่บทในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว 20 ปี เป็นการวางแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ในประเทศ การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า และการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง และเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน

สำหรับการจัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจต่อแผน PDP 2018 ครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางภาคตะวันตก เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าหลักตามแผน PDP 2018 หลายแห่ง และตามแผนฯ จะมีโรงไฟฟ้าใหม่ในภาคตะวันตกในปี 2567 - 2568 โดยกำลังผลิตไฟฟ้าของพื้นที่ภาคตะวันตกมีส่วนสำคัญในการส่งไฟฟ้าไปให้ภาคใต้ ซึ่งเป็นภาคที่มีกำลังผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ภัชราพร ผาสุกวนิช

ภายในงาน นางภัชราพร ผาสุกวนิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองนโยบายไฟฟ้า สนพ. บรรยายสรุปสาระสำคัญของแผน PDP 2018 ซึ่งได้วางเป้าหมายจะมีกำลังผลิตไฟฟ้าในปี 2580 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนฯ จำนวน 77,211เมกะวัตต์ ปัจจุบันผลิตได้ 46,090 เมกะวัตต์ ตามเป้าหมายดังกล่าวจะต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า 56,431 เมกะวัตต์ และปลดกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุในช่วงปี 2561 - 2580 จำนวน 25,310 เมกะวัตต์ รวมทั้งจะพัฒนาระบบผลิตและส่งไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้รองรับการซื้อขายไฟฟ้ากับเอกชนที่เพิ่มมากขึ้นและเกิดความมั่นคงทางพลังงาน และพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน รวมทั้งพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart Grid) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล ควบคุม และบริหารจัดการการผลิตและจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการผลิตไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา

การสัมมนาได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมทั้งจากหน่วยงานรัฐ อาทิ พลังงานจังหวัดนครปฐม พลังงานจังหวัดสมุทรสาคร ภาคเอกชนโดย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี ตลอดจน หน่วยงานด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล สถาบันการศึกษา

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานโดย สนพ. ได้จัดกิจกรรมสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อแผน PDP 2018 ต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการทั้งที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และนครศรีธรรมราช เพื่อให้ครอบคลุมตามภูมิภาคต่างๆ