มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลสถานศึกษานวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่นปี 62

  • วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 11:06 น.

มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลสถานศึกษานวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่นปี 62

 

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ตามที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ทำการประกวดคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ซึ่งผลการตัดสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้รับคัดเลือกสถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ทางมหาวิทยาลัยได้รับมาจากเวทีนี้ โดยทางมหาวิทยาลัยเคยได้รับคัดเลือก รางวัลสถานศึกษาดำเนินสหกิจศึกษาดีเด่น ,ผู้บริหารสหกิจศึกษาดีเด่น และผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่น มาแล้วนั่น ทางมหาวิทยาลัยยังขับเคลื่อนและให้ความสำคัญในการดำเนินการสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยทุกหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรสหกิจศึกษาทั้งหมด นักศึกษาทุกคนต้องออกสหกิจศึกษา ปี 4 เทอม 1 หรือ ปี 3 เทอม 2 ขึ้นอยู่กับคณะ เช่นเดียวกับนักศึกษาที่เคยฝึกงานในระดับ ปวช. โดยมีประสบการณ์ในการฝึกงาน นักศึกษาจะออกสหกิจศึกษาช่วงซัมเมอร์ เป็นเวลา 2 เดือน จากการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็นถึงผลสำเร็จในการเตรียมนักศึกษา ให้มีทักษะในทุกๆ ด้าน พร้อมที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการ

นอกจากการพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาภายในประเทศแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ได้ผลักดันให้มีระบบสหกิจศึกษานานาชาติ โดยได้ตั้งกองทุนการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่ออุดหนุนให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศโดยให้ทุนสนับสนุนเป็นค่าเดินทางและที่พักให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดย 3 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในต่างประเทศด้วยงบประมาณจากกองทุนเป็นจำนวน 225 คน ทั้งนี้ยังไม่รวมนักศึกษาที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศโดยไม่ผ่านกองทุนฯ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ยกระดับสหกิจศึกษา โดยเพิ่ม 11 รายวิชาในหมวดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อรองรับการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบ WiL (Work Integrated Learning) และการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยเมื่อปีการศึกษา 2561 ได้นำร่องหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8 หลักสูตร โดยกระบวนการเรียนการสอน คือ 50 % เรียนที่มหาวิทยลัย อีก 50 % เรียนที่สถานประกอบการ เป็นการวางแผนผลิตนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการจริงๆ ซึ่งสถานประกอบการทั้งหมดมีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษานี้ได้เพิ่มหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ขึ้นมากกว่า 40 หลักสูตร และอีกส่วนสำคัญในการดำเนินงานสหกิจศึกษา ทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญมาก การออกสหกิจศึกษาต่างประเทศ โดยในส่งนักศึกษาออกสหกิจศึกษาต่างประเทศปีละ 400 คน พร้อมให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย กองทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และกองทุนสนับสนุนจากกองพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะเดียวกันได้มีการขยายโครงการสหกิจศึกษาออกไปในหลายๆ ด้านทำการเลือกสถานประกอบการ โดยสำนักสหกิจศึกษา อาจารย์คณะกรรมการสหกิจศึกษาคณะทำการคัดเลือกสถานประกอบการที่มีความเข้าใจสหกิจจริงๆ จัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคอุตสาหกรรมการบริการ พัฒนาระบบออนไลน์สหกิจศึกษา ให้นักศึกษาเข้ามาใช้งานหาข้อมูลสถานประกอบการที่ทางมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกไว้ โดยให้โอกาสนักศึกษาเลือกสถานประกอบการที่ทางสำนักสหกิจศึกษาได้เตรียมข้อมูลไว้ให้ เลือกให้ตรงสาขาวิชาและสายงานกับในประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ยังได้มีการนำ Work Integrated learning มาใช้ควบคู่มากับออกสหกิจศึกษา จากการออกสหกิจศึกษาปี 4 เทอม 1 เปลี่ยนเป็นปี 4 เทอม 2 เมื่อสำเร็จการศึกษาพร้อมเข้าสู่การทำงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งพบว่าภาวะการมีงานทำเพิ่มมากขึ้น ในการดำเนินการ

ทั้งหมดเป็นนวัตกรรมสหกิจศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ