IRPC ร่วมภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ประกาศเจตนารมณ์ลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 10:26 น.
IRPC ร่วมภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ประกาศเจตนารมณ์ลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน
 

คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร เป็นผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ร่วมงานแถลงข่าว “ผลงานและการประกาศเจตนารมณ์ PPP Plastic ปี 2 สานต่อปณิธานลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน” และประกาศเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคม ขับเคลื่อนและส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลาสติก เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องในการจัดการขยะ สนับสนุนการสร้างค่านิยมใหม่ให้คนไทย สร้างสังคมที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของโครงการในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีขึ้น จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

IRPC ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ที่เน้นกระบวนการคิดแบบใหม่ (Re-Think) เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ได้แก่ Green ABS, Wood Composite การออกแบบเพื่อลดการสูญเสียหรือการนำกลับมาใช้ใหม่ Recyclability Recycled content และโครงการบริหารจัดการขยะพลาสติก เช่น การบริหารจัดการของเสียจากการผลิต (Waste Management) ภายใต้โครงการ Zero Waste ตาม EU Regulation ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้วยการสื่อสารผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการแยกขยะเพื่อนำไป recycle ได้แก่ โครงการ Plastic Rights POLIMAXX RUN3R และPOLIMAXX 3R Plogging Run I-IV รวมทั้งให้ความรู้ในการใช้พลาสติกอย่างมีคุณค่าให้กับเยาวชนในชุมชนต่างๆ เพราะพลาสติกช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ไม่สร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากใช้ด้วยความรับผิดชอบ ใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่า และมีการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี

IRPC เป็นหนึ่งในองค์กรภาคธุรกิจ ร่วมกับ “คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก” ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ร่วมกับองค์กรภายใต้ “โครงการความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน” หรือ “PPP Plastic” (Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ กว่า 20 องค์กร ที่ขับเคลื่อนการจัดการขยะพลาสติกอย่างบูรณาการ ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสานต่อปณิธานลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต