ธ.ออมสิน ถ่ายทอดนโยบายและทิศทางครึ่งปีหลัง

วันที่ 05 มิ.ย. 2562 เวลา 17:25 น.
ธ.ออมสิน ถ่ายทอดนโยบายและทิศทางครึ่งปีหลัง
ธ.ออมสิน ถ่ายทอดนโยบายและทิศทางครึ่งปีหลัง

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "GSB Way : วิถีออมสิน...พลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ" เพื่อเผยแพร่ทิศทางการดำเนินงานที่มุ่งสู่ความเป็น GSB Way ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคาร สำหรับ GSB Way วิถีออมสิน คือ ค่านิยม (Core Value) และแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ในปี 2562 เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ของธนาคาร รวมทั้งสามารถรองรับการแข่งขันยุคดิจิทัล ตลอดจนแผนแม่บท (Master Plan) สำหรับส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำค่านิยมใหม่ไปสู่การปฏิบัติ

โอกาสนี้คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคาร ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตร ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562