คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จับมือ AUT นิวซีแลนด์ ตั้ง Thai–New Zealand Centre ส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

  • วันที่ 30 พ.ค. 2562 เวลา 16:14 น.

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จับมือ AUT นิวซีแลนด์ ตั้ง Thai–New Zealand Centre  ส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

 

Thai–New Zealand Centre (TNZC) นับเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กับ Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์ มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นสำหรับนักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยมีเป้าหมายระยะยาวเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของ Auckland University of Technology ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN hub) ในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า การเรียนการสอนของ TNZC ในระยะแรกจะมุ่งเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน แกรมมา จึงเหมาะสำหรับนักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป และการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึงการฝึกอบรมระยะสั้น 6-12 เดือน ในอนาคต โดยมุ่งเน้นในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นสาขาที่ AUT ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับต้นๆ ของโลก

นอกจากนี้ AUT ได้มีเป้าหมายระยะยาวสำหรับประเทศไทย ในการที่จะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของ Auckland University of Technology ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN hub) ในอนาคต อีกทั้งการจัดตั้ง TNZC ยังเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลแห่งประเทศนิวซีแลนด์ได้อนุญาตให้ตั้งมหาวิทยาลัยนอกประเทศ และได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของ AUT อย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย

Auckland University of Technology (AUT) เป็นมหาวิทยาลัยร่วมสมัยของประเทศนิวซีแลนด์ที่เน้น innovative teaching ความสำเร็จของนักศึกษา การทำวิจัย และการเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่มีผู้คนจากหลายหลายประเทศโดยเฉพาะจากอาเซียนและเอชีย-แปซิฟิก ที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อ

“คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ได้มีการประสานงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับ Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์มากว่า 2 ปี จนนำมาสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ AUT ในปี 2017 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากนั้นทางคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้ส่งอาจารย์และบุคลากรไปพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ AUT เป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งทาง AUT ได้ส่งผู้บริหาร ผู้แทนของมหาวิทยาลัย และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้บุคลากรของ มทร.ธัญบุรี และสถาบันอื่นๆ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้วย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี กล่าวในตอนท้าย

Thai – New Zealand Centre (TNZC) นับเป็นความก้าวหน้าในการยกระดับและพัฒนาการศึกษาร่วมกันของ มทร.ธัญบุรี และ AUT ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดทำหลักสูตรการอบรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการทำหลักสูตร และความร่วมมืออื่นๆ ในอนาคตต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น 7 DD Mall (RMUTT Innovation and Knowledge Center) โทร. 0 2549 3239, 06 6051 3377 หรือ www.tnzc.rmutt.ac.th

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ