มหาดไทยเปิดโครงการ ASEAN English Camp เสริมทักษะด้านภาษา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ AEC

  • วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 17:29 น.

มหาดไทยเปิดโครงการ ASEAN English Camp เสริมทักษะด้านภาษา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ AEC

 

เมื่อวันที่ 24พ.ค.62 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ASEAN English Camp ประจำปีงบประมาณ 2562ณ ห้องประชุมอัษฏางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารและประสานการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ และข้าราชการระดับชำนาญการ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่อไป

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แสดงความยินดีและชื่นชมผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในสังกัด เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในเวทีการประชุมระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานหรือใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และในปี2562 นี้ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและข้าราชการระดับ ชำนาญการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ดี มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับสูงที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ โดยเฉพาะข้าราชการ ในจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดท่องเที่ยวขนาดใหญ่ และจังหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีการดำเนินภารกิจด้านการต่างประเทศ อาทิ การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities) การรับรอง การเข้ามาศึกษาดูงานของชาวต่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมในเวทีอาเซียน

สำหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในโครงการ English Camp ในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ซึ่งสามารถเรียนได้ทั้งรูปแบบออนไลน์/ออฟไลน์ และผู้เรียนสามารถเลือกช่วงเวลาในการเรียนได้ เพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และเรียนตัวต่อตัวกับผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ระยะเวลาอบรม จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 นอกจากนี้ หลักสูตรดังกล่าวยังมีการเรียนนอกสถานที่ในลักษณะ English Camp เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนโดยตรงกับผู้สอน ซึ่งผู้เรียนสามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างกันและกันได้

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำว่า ปัจจุบันการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เป็นสิ่งจำเป็น และเริ่มใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ทุกคนได้หมั่นศึกษาและเรียนรู้ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ทุกท่านจะได้รับจากโครงการฯ จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวท่านเองและต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน และนำไปสู่ผลสำเร็จของการปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย ที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในบริบทของประชาคมอาเซียนต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การสนับสนุนและเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดรับตามนโยบายรัฐบาลในการเป็นประชาคมอาเซียน

ข่าวอื่นๆ