ผอ.อพท.ลั่นพร้อมลุยงานพัฒนาท่องเที่ยวให้ยั่งยืน

วันที่ 20 พ.ค. 2562 เวลา 14:39 น.
ผอ.อพท.ลั่นพร้อมลุยงานพัฒนาท่องเที่ยวให้ยั่งยืน
อพท.เริ่มลุยงานพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหลังย้ายมาอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงท่องเที่ยวฯ มีผลให้ประกาศพื้นที่พัฒนาครอบคลุม 38 จังหวัดจากเดิม 6 จังหวัด โดยยึดศาสตร์พระราชามาถือปฏิบัติ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2562 เริ่มมีผลใช้บังคับในวันที่ 7 เม.ย.2562 มีผลให้ รมว.ท่องเที่ยว และกีฬา ต้องรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นไปตาม มาตรา 4 ของ พ.ร.ฎ ฉบับดังกล่าว

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ อพท. ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน โดย ภายใต้ พ.ร.ฎ .ฉบับนี้ มีผลให้ อพท. สามารถประกาศพื้นที่ได้มากขึ้น จาก 6 จังหวัดในปัจจุบัน เพิ่มเป็นครอบคลุม 38 จังหวัด รวมถึงสามารถทำงานด้านการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวได้ครอบคลุมในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว (คลัสเตอร์) ตามที่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติประกาศ

สำหรับ รูปแบบการทำงานจะดำเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้การทำงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนกระบวนการพัฒนาอพท. ยังคงใช้หลักการเดิม คือ การน้อมนำศาสตร์พระราชามายึดถือปฏิบัติ ภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ซึ่งปัจจุบัน อพท. ได้นำมาพัฒนาเกณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะไปพัฒนา

อย่างไรก็ตาม ได้แก่ เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย หรือ The Criteria for Thailand’s Community-Based Tourism Development (CBT Thailand) เป้าหมายคือ การนำเกณฑ์ไปพัฒนาให้กับชุมชนเจ้าของทรัพยากรและวัฒนธรรม และมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Tourism Management Standard (STMS) เป้าหมายของเกณฑ์คือหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความรู้และไปพัฒนาให้กับชุมชนในปกครองของตัวเอง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ อพท. อยู่ระหว่างการปรับยุทธศาสตร์องค์กรระยะ 4 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้วยเช่นกัน