สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญผลิตบุคลากรคุณภาพสู่ธุรกิจประกันชีวิต

วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 15:03 น.
สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญผลิตบุคลากรคุณภาพสู่ธุรกิจประกันชีวิต
สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญผลิตบุคลากรคุณภาพสู่ธุรกิจประกันชีวิต

สมาคมประกันชีวิตไทยจับมือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในการผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิต โดยนายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ เลขาธิการสมาคมประกันชีวิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลิตบุคลากรประกันชีวิต กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพประกันชีวิตให้กับนิสิต นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรประกันชีวิต เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562