RISC ร่วมบรรยายการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งด้วยดีไซน์สร้างสรรค์เพื่อรองรับตลาดสินค้ารักษ์โลก ในงานสัมมนาพัฒนาองค์ความรู้แก่ SMEs โดย สสว. และ สวทช.

  • วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

RISC ร่วมบรรยายการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งด้วยดีไซน์สร้างสรรค์เพื่อรองรับตลาดสินค้ารักษ์โลก ในงานสัมมนาพัฒนาองค์ความรู้แก่ SMEs โดย สสว. และ สวทช.

 

บรรยายใต้ภาพ (จากซ้ายไปขวา) รศ.ดร.สิงห์อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC), ดร.เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุมกำกับศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), นายวรพงศ์ ดอกเกี๋ยงรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และเตือนภัยเศรษฐกิจ ปฏิบัติงาน ฝตป.(คก) สสว., นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สสว., นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช. และนายวิทยา สินทราพรรณทร ที่ปรึกษาโครงการ SME Knowledge Center มหาวิทยาลัยพะเยา

กรุงเทพฯ 14 พฤษภาคม 2562, รศ.ดร.สิงห์อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Upcycling : A Green Trend within Well-being and Sustainability Framework ในงานสัมมนา “พลิกความคิด…วัสดุเหลือใช้ สู่กำไรที่มองไม่เห็น” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ต่อยอดการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยอธิบายถึง Macro trends ที่เด่นชัดในการพัฒนาสินค้าเพื่อตลาดรักษ์โลก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจที่เน้นสินค้าและบริการที่พัฒนาภายใต้ข้อจำกัดของระบบนิเวศ ไม่สร้างผลกระทบต่อธรรมชาติ เช่น กลุ่มสินค้าออแกนิค กลุ่ม eco-tourism และวัสดุย่อยสลายได้ และกลุ่มธุรกิจที่เน้นสินค้าและบริการที่จัดการของเสียอย่างชาญฉลาด เช่น ธุรกิจอัพไซคลิ่งขยะ และ ธุรกิจให้เช่าสินค้าและพลังงานสะอาด พร้อมให้ตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจ SMEs สู่ตลาดรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึงเป็นตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ โดยมี นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้ออำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ที่ห้องศาลาไทย โรงแรมแอมบาสเดอร์

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ