พช.เร่งเครื่องยุทธศาสตร์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

  • วันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 18:00 น.

กรมการพัฒนาชุมชนแบ่งความโดดเด่นชุมชนเป็น 4 กลุ่ม ภายใต้กลยุทธ์ “พัฒนา-ยกระดับผลิตภัณฑ์-การบริการท่องเที่ยว” สร้างงานสร้างอาชีพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสังคมอย่างยั่งยืน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการผลักดันยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีว่า กรมการพัฒนาชุมชนกำลังดำเนินการอย่างเข้มข้น โดยตั้งเป้าหมายต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าและกิจกรรมบริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งล่าสุดโครงการ OTOP นวัตวิถีมีการสร้างรายได้รวมแล้วกว่า 2,700 ล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 2.5 ล้านคน ขณะเดียวกันโครงการดังกล่าวก็ต้องทำให้ผู้คนในชุมชนต้องมีความสุขเพิ่มขึ้นควบคู่กันไปด้วย รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ชุมชนก็จะต้องได้รับความพึงพอใจเช่นกัน

ดังนั้นการผลักดันยุทธศาสตร์จึงได้มีการนำกลยุทธ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว ทั้งด้านข้อมูล บุคลากรการประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายต่างๆ ไปจนถึงการสร้างคุณค่าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และกลยุทธ์ต่อไปคือการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการในชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการทำให้เกิดรายได้สู่ชุมชน จึงมีทั้งการเพิ่มมูลค่าและยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการ และการเชื่อมโยงกิจกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ชุมขน ขณะที่กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว ก็ต้องมีการดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง โดยการประสานภาคีการตลาดด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อทำให้เกิดความต้องการเดินทางสู่ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นแล้ว ในส่วนของการสร้างความชัดเจนในการพัฒนา “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ยังมีการจัดแบ่งชุมชนตามศักยภาพและความโดดเด่นเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวดาวเด่น หรือ “Attractive” เป็นชุมชนที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้เต็มรูปแบบ ต่อมาคือ “ชุมชนท่องเที่ยวดาวรุ่ง” หรือ “Brighten Star” คือชุมชนมีโอกาสโดดเด่นในอนาคตหากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ “ชุมชนโดดเด่นเฉพาะด้าน” หรือ “Case Study” อยู่ในกลุ่มชุมชนที่มีความโดดเด่นเฉพาะทาง สามารถสร้างชื่อเสียงจากอัตลักษณ์ได้ และท้ายสุด “ชุมชนสินค้า OTOP” หรือ “Delivery Products” เป็นชุมชนที่เน้นการขายสินค้าชุมชนเป็นหลัก โดยการจัดแบ่งชุมชนเป็น 4 กลุ่มนี้พิจารณาจาก 3 ประเด็นหลักคือ ศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ความพร้อมของชุมชนและสิ่งอำนวยความสะดวก และท้ายสุดคือสินค้าและบริการ

“เมื่อเราสร้างความชัดเจนต่อทิศทางการพัฒนาแล้ว การเดินหน้ายุทธศาสตร์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ก็จะยิ่งมีความเข้มแข็ง และมีโอกาสประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และขณะนี้บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนทุกคนต่างก็ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ เพราะเราหวังว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงเพิ่มความสุขมวลรวมให้แก่ชุมชนตามเป้าหมายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

ข่าวอื่นๆ