มท.ลงนาม MOUนิด้าพัฒนาการศึกษาบุคลากรหน่วยงานในสังกัด

  • วันที่ 29 มี.ค. 2562 เวลา 17:19 น.

มท.ลงนาม MOUนิด้าพัฒนาการศึกษาบุคลากรหน่วยงานในสังกัด

มหาดไทย ร่วมกับ นิด้า ลงนาม MOU ความร่วมมือในการใช้วิทยาลัยมหาดไทย เป็นสถานศึกษา พร้อมเดินหน้าพัฒนาการศึกษาบุคลากรหน่วยงานในสังกัด

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.62 กระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการใช้วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมี นายอังกูร สุ่นกุล ผอ.สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สถานที่วิทยาลัยมหาดไทยเป็นสถานศึกษาอีกแห่งหนึ่งของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและยกระดับในการส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาของสถาบันและหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะให้การสนับสนุนในการใช้สถานที่วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอน หลักสูตรของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ มีกำหนดระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี

อย่างไรก็ตาม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ และหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ หรือหลักสูตรอื่นๆ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปีละไม่น้อยกว่า 6 ทุน ซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตรอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ