การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมมือ 4 หน่วยงาน จัดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2562

  • วันที่ 25 มี.ค. 2562 เวลา 16:17 น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมมือ 4 หน่วยงาน จัดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2562

 

พล.อ. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในงานแถลงข่าวและปล่อยขบวนรถโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2562 โดยมีนางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวฯ

ณ ห้องรับรอง 221 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

นางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะ

ผู้ให้บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศควบคู่กับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารทั่วประเทศต้องประสบภัยแล้งเป็นประจำทุกปี จึงได้ร่วมมือกับกองทัพบก

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ

ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" โดย PEA สนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ บริเวณจุดจ่ายน้ำถาวร รวมถึงจุดจ่ายน้ำชั่วคราวที่ขอใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำ เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปี 2561 โดยให้การสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า บริเวณจุดจ่ายน้ำถาวร บริเวณจุดจ่ายน้ำชั่วคราว และบริเวณจุดจ่ายน้ำบาดาล เป็นเงินทั้งสิ้น 5,529,274.82 บาท

สำหรับปี 2562 เป็นปีที่ 20 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งเตรียมพร้อมให้การสนับสนุนค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562ถึงเดือนกันยายน 2562 หรือจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย โดยวางแผนการสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้า ณ จุดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณจุดจ่ายน้ำถาวร ตามรายชื่อที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นผู้กำหนดและจุดจ่ายน้ำชั่วคราวที่ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ของกองทัพบก และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดารได้มีน้ำใช้ในการดำรงชีวิตและในพื้นที่การเกษตรอย่างพอเพียง

ข่าวอื่นๆ