IRPC คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส จาก ป.ป.ช. ตอกย้ำการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

  • วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 15:06 น.

IRPC คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส จาก ป.ป.ช. ตอกย้ำการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 (NACC Integrity Awards 2018) ถือเป็นการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อตรง ที่แสดงให้เห็นว่า IRPC ได้ดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ (Compliance) ป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามนโยบายการเป็นบรรษัทพลเมืองโลกที่ดี (Good Corporate citizenship) ตามแนวทาง ของ UN Global compact อันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนให้ IRPC ก้าวสู่บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของเอเชียอย่างมั่นคงและยั่งยืน

IRPC ได้ศึกษาและนำแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ป.ป.ช. มาพัฒนาองค์กร อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องความโปร่งใสและแนวทางการควบคุมทุจริต คอร์รัปชัน อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี ได้แก่ ปี 2559 และ 2560

ข่าวอื่นๆ