สถ.ลุยสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาที่นครศรีธรรมราช

วันที่ 02 มี.ค. 2562 เวลา 15:46 น.
สถ.ลุยสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาที่นครศรีธรรมราช
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดการฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รุ่นที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รุ่นที่ 11 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ นายดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา อาจารย์บังอร บัวเมือง เลขามูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ นายอำเภอชะอวด นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมขน (สำนัก 3) นางจันทร์ฉาย เทียมดวงแก้ว ท้องถิ่นอำเภอชะอวด นายประยงค์ หนูบุญคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้นำชุมชน ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เข้าร่วม

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่นมีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานตามโครงการ จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มศูนย์ฝึกอบรม จำนวน 12 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 12 จังหวัด เป็นการถ่ายทอดความรู้แนวทางในการสร้างสนามเด็กเล่น ทั้งทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ วิธีการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสามารถนำไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่สนใจต่อไป

 

บทความแนะนำ