นราธิวาสจัดงานแสดงสินค้าขยายช่องทางตลาดรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ 2

  • วันที่ 28 ก.พ. 2562 เวลา 18:19 น.

นราธิวาสจัดงานแสดงสินค้าขยายช่องทางตลาดรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ 2

นราธิวาสจับมือพาณิชย์จังหวัดจัดงานแสดงสินค้าขยายโอกาสช่องทางการตลาดของสินค้าและบริการจังหวัดนราธิวาส รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตัลครั้งที่ 2

จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการขยายโอกาสช่องทางการตลาดของสินค้าและบริการจังหวัดนราธิวาส เพื่อรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และเครือข่ายทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยการจัดงานตามโครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อวางรากฐานของประเทศด้วยการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลนับเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย โดยจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ช่วยเพิ่มผลผลิต ขยายตลาด พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการทำธุรกิจผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น E-commerce หรือ E-Industry ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต สร้างธุรกิจการขายและบริการใหม่ๆ ให้เกิดการต่อยอด เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคและสนับสนุนการติดต่อประสานงานระหว่างธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จังหวัดนราธิวาส มีความพร้อมในหลายๆด้าน ได้แก่ ทุนทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ความหลากหลายทางสังคม และวัฒนธรรม การอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ซึ่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถเปลี่ยนไปสู่การขับเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคการบริการมากขึ้น แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการของจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่ยังเป็น 2.0 ยังต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างเครือข่ายธุรกิจ และการเข้าถึงตลาด

ในการจัดงานจะเป็นการรวมสินค้าของหลากหลายจังหวัดมาไว้ที่งาน โดยครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “บางนราแฟร์ กินเพลิน เดินตลาดชายแดนใต้ @ สุไหงโก-ลก” ระหว่างวันที่ 31มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ลานคนเดิน สนามกีฬามหาราช อำเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส กว่า 200 ร้านค้า ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี และครั้งที่ 2 นี้ จะจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “บางนราแฟร์ กินเพลิน เดินห้าง” ระหว่างวันที่  27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต บางใหญ่ จ.นนทบุรี มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 120 ร้านค้า ซึ่งครั้งนี้เป็นสินค้าจากผู้ประกอบการจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผู้คนที่สนใจมาจับจ่ายและเปิดโอกาสในการเลือกซื้อเลือกสินค้าอุปโภคบริโภคของจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นที่แพร่หลาย และเพื่อเสริมสร้างรายได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ Biz Club / SMEs/ OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นถิ่น อาหารไทยให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว โดยเฉพาะเศรษฐกิจท้องถิ่นในการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า และบริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง ก้าวทันต่อสถานการณ์การค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ภายในงานมีกิจกรรมมากมายรวมถึงการแสดงความบันเทิงศิลปินดาราและการแสดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คงความเป็นเอกลักษณ์ ของทางภาคใต้เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมงาน

ข่าวอื่นๆ