นิเทศฯ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดวิชาใหม่ "เฟซบุ๊กศึกษา"

วันที่ 20 ม.ค. 2562 เวลา 15:48 น.
นิเทศฯ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดวิชาใหม่ "เฟซบุ๊กศึกษา"
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดวิชาเฟซบุ๊กศึกษา เพื่อสอนการใช้งานและการตลาดต่างๆในเฟซบุ๊ก

สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เปิดวิชาเฟซบุ๊กศึกษา ซึ่งถือเป็นวิชาเฉพาะทาง ทั้งนี้เฟซบุ๊กถือเป็นแพลตฟอร์มสื่อเครือข่ายสังคมที่สังคมและองค์กรต่างๆใช้ ซึ่งสอยโดย อ.ธวัชชัย สุขสีดา ประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษาของคณะนิเทศฯ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สำหรับเนื้อหาวิชาดังกล่าว เน้นการสอนรูปแบบการใช้งานและการบริการทางการสื่อสารการตลาดต่างๆของเฟซบุ๊ก รวมถึงสอนรูปแบบความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆในชุมชนออนไลน์ การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์และบุคคลในสื่อเฟซบุ๊ก การเก็บข้อมูลและวิจัยกลุ่มผู้ใช้บริการเฟซบุ๊ก รวมถึงการทำการตลาดผ่านช่องทางเฟซบุ๊กจริง ดังนี้

-ประวัติความเป็น หน้าที่และวัตถุประสงค์ของเฟซบุ๊ก 

- เทคนิคการประชาสัมพันธ์การทำการตลาดผ่านเฟซบุ๊ก   

-กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาของเพจฯเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

-เทคนิคการสร้างข้อความ ภาพและวิดีโอ

-การวางแผนการโพสต์

-การวางและสร้างกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนรายวิชาเฟซบุ๊กศึกษา ได้ที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเปิดใน 4 สาขา ดังนี้ -สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล (DigiC) -สาขาสื่อสารการแสดงดิจิทัล (PlayC) -สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (DigiM) -สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (FD)