มูลนิธิฯเพื่อคนพิการ เปิดโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน หาทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน

วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 21:18 น.
มูลนิธิฯเพื่อคนพิการ เปิดโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน หาทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดตัวโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน ปี 2 เพื่อหาทุนก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนและช่วยเหลือคนพิการให้มีอาชีพที่มั่นคง

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปี 2” เพื่อชวนคนไทยร่วมสานต่องานที่ “พ่อ” ทำสร้าง “ประวัติศาสตร์” ร่วมกับคนพิการ ด้วยการเปลี่ยน “ภาระ” ให้กลายเป็น “พลัง” ในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม โดยในครั้งนี้ “คนตาบอด” จะปั่นจักรยานระยะทาง 1,500 กิโลเมตร ผ่าน 15 จังหวัด เพื่อหาทุนสนับสนุนการก่อสร้าง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะเป็นต้นแบบของศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอย่างครบวงจรในระดับภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้ก้าวผ่านความยากจน สร้างอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการจัดโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind” เมื่อต้นปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่คนตาบอดปั่นจักรยานจากกรุงเทพฯ ถึงอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทางกว่า 867 กิโลเมตร เพื่อระดมทุนก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 150 ล้านบาท ในครั้งนั้นทางมูลนิธิฯ ได้รับยอดเงินบริจาคจากการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 32 ล้านบาท ดังนั้นในการจัดกิจกรรม “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปี 2” จึงมีเป้าหมายเพื่อระดมทุนบริจาค 118 ล้านบาท เพื่อที่จะนำไปใช้ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ให้แล้วเสร็จ

“หลังจากที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนที่อำเภอเชียงดาวมาเป็นระยะเวลา 1 ปี พบว่ามีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในภูมิภาคอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมากที่ติดต่อเข้ามาเพื่อขอรับการฝึกอาชีพ ทางมูลนิธิฯ จึงมีแนวคิดในการจัดสร้าง ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนเพิ่มเติมอีก 1 แห่งที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อขยายโอกาสให้คนพิการในพื้นที่ภาคกลางได้รับโอกาสในการฝึกทักษะอาชีพอย่างทั่วถึง จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปี 2 ก็เพื่อระดมทุนบริจาคเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาวให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ และเริ่มก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนที่อำเภอนครชัยศรี ต่อเนื่องกันไป โดยในปีที่ผ่านมาศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนที่เชียงดาว แม้จะได้เริ่มกำเนินการก่อสร้างไปเพียงบางส่วน แต่ก็สามารถเปิดฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพิการไปแล้วจำนวน 2 รุ่น มีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมอบรมจำนวนไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 287 ครอบครัว”

น.ส.อณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวถึงนโยบายประชารัฐของรัฐบาลในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมของคนพิการในประเทศไทยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือ (พม.) ภายใต้การนำของ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงฯ มีพันธกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ตามแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านที่ 2 สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เชื่อมโยงมายังยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือการส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมพื้นฐานความพอเพียง

“กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ซึ่งเป็นกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สู่ระดับสากลและหนึ่งในพันธกิจทั้ง 3 ด้านของ พก. คือการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม ปัจจุบันองค์กรด้านคนพิการที่มีความเข้มแข็งเป็นภาคีขับเคลื่อนงานด้านคนพิการมากถึง 514 องค์กร (ที่ได้รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2552-2561)

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ คือ หนึ่งต้นแบบขององค์กรคนพิการที่ขับเคลื่อนนำพาคนพิการ ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้ก้าวหน้าไปด้วยกันอย่าง “No one left Behind ปี 2” เชิญชวนทุกท่านร่วมปั่นไปด้วยกันและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ดีต่อสังคม”

สำหรับโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปี 2” นั้น ในปีนี้จะมีคนตาบอดจำนวน 20 คนและอาสาสมัคร 20 คน ร่วมกันปั่นจักรยาน จากกรุงเทพฯ ถึงศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผ่าน 15 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครราชสีมา ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สุพรรณบุรี และนครปฐม ในระหว่างวันที่ 9 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งสิ้น 14 วัน ระยะทางรวม 1,500 กิโลเมตร โดยในแต่ละจังหวัดที่ผ่านไปจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมเห็นศักยภาพของคนพิการและให้โอกาสคนพิการในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นพลังในการพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคต

และในการนี้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธานในการเปิดโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่ 2” และทรงนำร่วมปั่นจักรยานจาก สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ถึงจังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 50 กิโลเมตร ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วย

จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกับคนพิการในการที่จะร่วมกันขยายและสร้างโอกาสให้คนพิการ สานต่องานที่พ่อทำ ด้วยการช่วยเหลือให้คนพิการสามารถก้าวข้ามความยากจน มีอาชีพที่ยั่งยืน เพื่อที่จะเปลี่ยนคนพิการที่ถูกสังคมมองว่าเป็นภาระ ให้กลายเป็นอีกหนึ่งพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมต่อไป ด้วยการสนับสนุนโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปี2” ด้วยการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

ช่องทางที่ 1 : ร่วมบริจาคผ่านผ่านเส้นทางการปั่นในแต่ละจังหวัดดังกล่าว

ช่องทางที่ 2 : โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานพระปิ่นเกล้า ชื่อบัญชีมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เลขบัญชี 162-3-07797-9

ช่องทางที่ 3 : กดหมายเลข *948*6666*100# แล้วโทรออก สำหรับบริจาค 100 บาท            

ช่องทางที่ 4 : กดหมายเลข *948*6666*10# สำหรับการบริจาค 10 บาท

ช่องทางที่ 5 : พิมพ์ Y100 ส่งไปยังหมายเลข 4899666 สำหรับการบริจาค 100 บาท

ช่องทางที่ 6 : พิมพ์ Y10 ส่งไปยังหมายเลข 4899666 สำหรับการบริจาค 10 บาท

ช่องทางที่ 7 : ร่วมบริจาคผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ "ทรูมันนี่ วอลเล็ท" ได้ตลอด 24 ชม

ช่องทางที่ 8 : ร่วมบริจาคผ่านการสแกน  QR CODE  ได้ตลอด 24 ชม.

และสามารถติดตามกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของ โครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่ 2 ได้ทาง Facebook : มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (Facebook.com / Universalfoundation) หรือ www.wiriya.org และร่วมส่งแรงใจสนับสนุนนักปั่นคนพิการทางสายตาด้วยการติดแฮชแท็คที่กำหนด #ปั่นไปไม่ทิ้งกัน #NoOneLeftBehind.