มท.ขับเคลื่อนวินัยการออมในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 13:35 น.
มท.ขับเคลื่อนวินัยการออมในพื้นที่ภาคเหนือ
มหาดไทยจับมือกอช.เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมในพื้นที่ภาคเหนือ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนของกระทรวงมหาดไทย ในการลงพื้นที่เพื่อประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่ (โดยกำหนดพื้นที่นำร่องเป้าหมายใน 31 จังหวัด) ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก

นายบุญธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ และแนวทางการทำงาน เพื่อสร้างการรับรู้เพื่อให้การดำเนินงานในระดับพื้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการออม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออมเพื่อการเกษียณกับ กอช. ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานทั้ง 2 พื้นที่จังหวัด ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. จังหวัด นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน กำนัน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานชมรม อสม. ระดับตำบล และประธานกองทุนสวัสดิการตำบล โดยการจัดประชุมแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้า จัดขึ้นที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 552 คน และในช่วงบ่าย จัดขึ้นที่โรงแรมเดอะพาร์ค โฮเทล จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 446 คน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยยินดี และพร้อมที่จะให้การสนับสนุน กอช. อย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าว โดยในระดับพื้นที่จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อน พร้อมทั้งหน่วยงานท้องที่และท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยที่จะช่วยให้การสนับสนุน และส่งเสริมการสร้างวินัยการออมให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้กับชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 21-22 ธ.ค. 2561 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนไปแล้ว 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ซึ่งมีผลตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการออมกับ กอช. เป็นอย่างดี

นอกจากนั้น ในวันที่ 18 ม.ค. 2562 นี้ จะมีการลงพื้นที่ในอีก 2 จังหวัด ได้แก่ ที่จังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่จังหวัดนำร่องส่วนที่เหลือในลำดับต่อไป ทั้งนี้ พี่น้องประชาชน หรือผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เว็บไซต์ www.nsf.or.th หรือ สายด่วนเงินออม 02-049-9000