มหิดลอินเตอร์เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 22 มกราคม 62

วันที่ 08 ม.ค. 2562 เวลา 14:16 น.
มหิดลอินเตอร์เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 22 มกราคม 62
 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7– 22 มกราคม 2562 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ 6 หลักสูตร 16 สาขาวิชา ดังนี้

1. หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต (BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS : B.Com.Arts)

– สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication)

2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF FINE ARTS : B.F.A.)

- สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.)

– สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (International Relations and Global Affairs)

– สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (Intercultural Studies and Languages)

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.)

– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)

– สาขาวิชาการเงิน (Finance)

– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

– สาขาวิชาการตลาด (Marketing)

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF SCIENCE : B.Sc.)

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)

– สาขาวิชาเคมี (Chemistry)

– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)

– สาขาวิชาฟิสิกส์ (Physics)

6. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (BACHELOR OF INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT: B.M.)

– สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ (International Hospitality Management)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.muic.mahidol.ac.thหรือติดต่อหน่วยรับสมัครฯ โทร.0-2700-5000 ต่อ4345-7 อีเมล์ : icdad@mahidol.ac.th

บทความแนะนำ