สสปท. แถลงผลงานประจำปี 2561

วันที่ 25 ธ.ค. 2561 เวลา 14:02 น.
สสปท. แถลงผลงานประจำปี 2561
สสปท. บรรลุวัตถุประสงค์พร้อมเดินหน้าสร้างองค์ความรู้ ผนึกพลังภาคีเครือข่าย สู่วัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานสสปท.

พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาว่า สสปท.ได้ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามบทบาทหน้าที่และภารกิจหลักเพือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ เพื่อลดจำนวนผู้ประสบอันตรายจากการทำงานให้ได้อย่างต่อเนื่องทุกปี ด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายและขยายผลสู่การปฏิบัติเพื่อป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ “เพราะที่ผ่านมาสังคมไทยไม่ค่อยตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุ ผู้คนก็มักนึกถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับท้ายๆ”

นางจุฑาพนิต บุญดีกุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ

ด้านนางจุฑาพนิต บุญดีกุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต่อว่า ผลการดำเนินงานของ สสปท. ในปีที่ผ่านมาจึงมุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดผลงานทางวิชาการ ด้วยการนำผลงานลงสู่การปฏิบัติเพื่อทดลองใช้และขยายผล โดย สสปท.ได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ได้แก่ การจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ภายใต้ Theme งาน culture of prevention for safety Thailand สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยังยืน และการจัดกิจกรรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดยได้นำรูปแบบการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ มาขยายผลลงสู่ภูมิภาคเพื่อครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้ทั่วประเทศ

ส่วนกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2561 หรือ Zero Accident Campaign เป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานโดยมีเป้าหมายการลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ นอกจากนี้ สสปท. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงแรงงาน และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณายกร่างมาตรฐานเพื่อนำไปใช้เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จำนวน 5 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตรฐานการปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์ และมาตรฐานการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุ

พลเอก อภิชาต กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำงานของสสปท.จะไม่หยุดนิ่ง ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับยุคสมัยอยู่เสมอ โดยที่ผ่านมา สสปท.ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเครือข่ายภายในประเทศ และกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยกับนานาประเทศที่ประสบความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สสปท. ยังมุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นที่ปรึกษาตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ และการให้คำปรึกษากับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยในต้นปีหน้า สสปท.จะเปิดศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภูมิภาคขึ้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งนับเป็นศูนย์ภูมิภาคแห่งแรกของ สสปท. เพื่อให้เป็นศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้และกิจกรรมจากส่วนกลางไปยังพื้นที่ภาคใต้ ให้ได้รับความรู้และการบริการต่างๆ ทั้งความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเทียบเท่าส่วนกลางอีกด้วย