ศมส.จัดกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ ด้วยการแลกเปลี่ยนหนังสือฟรีจากห้องสมุดชั้นนำกว่า 10 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ

  • วันที่ 07 ธ.ค. 2561 เวลา 19:01 น.

ศมส.จัดกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ ด้วยการแลกเปลี่ยนหนังสือฟรีจากห้องสมุดชั้นนำกว่า 10 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ

 

นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการศมส. กล่าวว่า ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)(ศมส.) สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเฉพาะทางด้านมานุษยวิทยาที่ทันสมัย ให้บริการทั้งสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบสิ่งตีพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์อิเลคทรอนิกส์ (E-BOOK) เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ห้องสมุดจึงต้องพัฒนาทรัพยากรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาอาจจะด้วยวิธีการจัดซื้อ การแลกเปลี่ยน การรับบริจาค (Cooperative in Exchanging and Donating) และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นต้นซึ่งในกระบวนการทำงานและการจัดหาหนังสือเหล่านี้ จะมีหนังสือส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้หรือไม่ได้จัดเก็บเข้าระบบห้องสมุด เพราะอาจไม่ตรงกับประเด็นทางวิชาการที่ห้องสมุดจัดเก็บหรือเป็นฉบับซ้ำ ดังนั้นหากมีการสร้างความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยน มีกิจกรรมเพื่อการแบ่งปันจะทำให้หนังสือเหล่านี้ได้รับการคัดเลือก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อในกลุ่มภาคีห้องสมุดสมาชิก และประชาชนที่สนใจในวงกว้างมากขึ้น

ผู้อำนวยการศมส. กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมเพื่อนห้องสมุดเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากร (Library resource sharing) Friends of the library) จึงเกิดขึ้นโดยมีภาคีเครือข่ายห้องสมุดร่วมจัดกิจกรรม มากกว่า 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุดรัฐสภา ห้องสมุดศูนย์คุณธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ซึ่งจากความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะทำให้ประชาชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ได้เลือกหนังสือที่ต้องการนำกลับไปใช้หรือจะส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ให้คนที่รักก็ได้เช่นกัน เป็นการช่วยให้เกิดประโยชน์ในการใช้หนังสืออย่างสูงสุด

ผู้อำนวยการศมส. กล่าวอีกว่า อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การเปิดพื้นที่ศูนย์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับการประดิษฐิ์ของเล่น ของใช้ที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการนำของเหลือใช้ มาประดิษฐิ์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย เช่น การพับปลาตะเพียน ตั๊กแตน การทำดอกไม้ประดิษฐิ์จากกล่องนม และการประดิษฐิ์ของใช้จากขวดพลาสติก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบรรยายและเสวนาวิชาการเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งจากผู้ร่วมงาน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาเป็นวิทยากร ซึ่งก่อประโยชน์สำหรับห้องสมุดศูนย์ และเครือข่ายห้องสมุดที่มาร่วมจัดงานได้รับรู้และติดตามความก้าวหน้า แนะแนวโน้มการพัฒนาห้องสมุด ทั้งยังสามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนางานห้องสมุดของศูนย์และเครือข่ายต่อไป

กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงลงทะเบียนที่ https://www.sac.or.th/main/th/activity/detail/271 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกนกเรขา นิลนนท์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3834 หรือ Facebook : SAC - Bank of Anthropological Data ผอ.ศมส. กล่าวปิดท้าย

ข่าวอื่นๆ