เปิดโอกาสให้กับตัวเอง ที่คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี 

วันที่ 29 พ.ย. 2561 เวลา 10:27 น.
เปิดโอกาสให้กับตัวเอง ที่คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี 
 

กับหลักสูตรปริญญาโทที่คุณสามารถเลือกได้

"ผมเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาโท ที่คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เพราะได้ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร และพบว่ามีศาสตร์หลายด้านที่เราต้องการจะเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมองค์กรสมัยใหม่ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การตลาด และโลจิสติกส์ ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมด้านการบริหารธุรกิจดีมาก

และการได้เลือกเรียนในสาขาเฉาะด้านที่ตนเองสนใจ ก็เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่ง เพราะทำให้เราได้เรียนรู้ในเชิงลึกในสาขาที่เราสนใจ สอดคล้องกับระยะเวลาที่เรียน เพราะในวลาที่เท่าๆ กัน หากเรียนรวมๆ แบบทุกสาขา อาจได้ความรู้หลายมิติ แต่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเชิงลึก"

สมพงษ์ เพชรีSenior Manager, Thai Obayashi Corp., Ltd.

บทความแนะนำ