จะเรียนต่อปริญญาโท ทั้งที! ทำไมต้องที่นี่ ? คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

วันที่ 26 พ.ย. 2561 เวลา 10:42 น.
จะเรียนต่อปริญญาโท ทั้งที! ทำไมต้องที่นี่ ? คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี
 

"จุดเด่นของหลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี คือ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 8 สาขาวิชาตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายให้นักศึกษาได้เลือกเรียน ได้แก่ การจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ ระบบสารสนเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ การบัญชีและการเงิน

  • หมดยุค "เรียนโทแบบเหมายกเข่ง"แต่ต้องเก่ง และเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวถึงหลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ว่า จุดเด่นของหลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี คือ มี 8 สาขาวิชาเฉพาะด้านให้นักศึกษาได้เลือกเรียน ได้แก่ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ สาขาการตลาด สาขาการบัญชี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาการเงิน และสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง สามารถนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ หรือทำงานตามสายงานในองค์กรได้

ดังนั้น ห้องเรียนของแต่ละสาขาจึงมีขนาดเล็ก ประมาณ 20-25 คน ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้เรียนและผู้สอน นอกจากนี้ ผู้เรียนยังได้ใช้ห้องปฏิบัติที่ทันสมัย พร้อม software ที่มีการใช้งานจริงในธุรกิจและองค์กรชั้นนำ พร้อมการศึกษาดูงานที่ไม่ใช่แค่ไปท่องเที่ยว แต่มุ่งตอบสนองความต้องการ ประโยชน์ และประสบการณ์ที่นักศึกษาจะได้รับมากที่สุด

  • ออกแบบหลักสูตรในเชิงลึกของแต่ละสาขาวิชาเชิงกว้างด้านการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อธุรกิจเดิม

ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี กล่าวถึงรายละเอียดของการเรียนปริญญาโท บริหารธุรกิจ ว่า เป็นการเรียนที่มีการผสมผสานระหว่างองค์ความรู้และแนวคิดทางการบริหารที่ร่วมสมัยรวมกับความรู้ในเชิงปฏิบัติและทักษะที่จำเป็นในองค์กรธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาที่จะสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน เป็นผู้ประกอบการ หรือ Start Up ธุรกิจใหม่

การออกแบบหลักสูตรจึงเน้นความรู้เชิงลึกของแต่ละสาขาวิชาและเสริมมุมมองเชิงกว้างคือ สถานการณ์เชิงเศรษฐกิจมหภาค แนวโน้มทางการบริหารจัดการ การเกิดขึ้นของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น Digital Disruption การเปลี่ยนแปลงของโซ่อุปทานโลก ความรุนแรงของนโยบายและสงครามทางการค้า ส่งผลกระทบต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ นอกจากนี้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษายังมั่นใจในคุณภาพของหลักสูตรได้ ทั้งนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของ มทร.ธัญบุรี ได้รับมาตรฐานการตรวจประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ "ดี" มาโดยตลอด ผู้เรียนจึงมั่นใจได้ทั้งมาตรฐานหลักสูตร และคุณภาพอาจารย์ผู้สอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: โครงการปริญญาโท สำนักบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร.084-935-2662 หรือ 0 2549 4835 ถึง 6

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต