อภัยภูเบศรจับมือกรมวิทย์ฯ ผสานจุดแข็ง ติดปีกสมุนไพรไทย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ พุ่งเป้าสู่ตลาดโลก

วันที่ 20 พ.ย. 2561 เวลา 05:59 น.
อภัยภูเบศรจับมือกรมวิทย์ฯ ผสานจุดแข็ง ติดปีกสมุนไพรไทย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ พุ่งเป้าสู่ตลาดโลก
โอกาสของสมุนไพรไทยสดใสอีกครั้ง เมื่อสองหน่วยงานหลักของประเทศไทยร่วมมือกันพัฒนาสมุนไพรไทยให้เติบโตและสามารถเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจได้

นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เมื่อวันที่ 16 พ.ย.  เพื่อศึกษาดูงานและพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาสมุนไพร โดยมีนายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรให้การต้อนรับ และมี  ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภุเบศรนำชม ศูนย์ฝึกอบรมอภัยภูเบศรเดย์สปา โรงงานผลิตสมุนไพรอภัยภูเบศรมาตรฐาน GMP/PICS โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอภัยภูเบศร พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและยาไทยต้นแบบ “ร้านยาโพธิ์เงิน” โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือด้านการพัฒนาสมุนไพร

นายแพทย์นำพล กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีมากขึ้น รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 โดยการเดินหน้าขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ.2560-2564  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรทั้งระบบอย่างยั่งยืนให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสมุนไพรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ถือเป็นการต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะเป็นโมเดลสำคัญนำการนำไปสู่การพัฒนาสมุนไพรทั้งระบบในอนาคต เนื่องจากทั้งสองหน่วยงานก็มีจุดแข็งคนละด้าน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีจุดแข็งเรื่องการจัดทำมาตรฐาน การวิจัยด้านคุณภาพ ละความปลอดภัย  เพื่อที่จะสร้างสิ่งท่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสนับสนุนโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในการยกระดับการพัฒนาสมุนไพร สู่ตลาดโลก ขณะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็ได้พัฒนาสมุนไพรมาอย่างต่อเนื่อง จนมีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ทั้ง ยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

ภญ.สุภาภรณ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้เป็นแกนนำหลักในการพัฒนาสมุนไพร โดยขณะนี้ได้มีการจีดการบริการด้านการแพทย์แผนไทยผสมผสาน มีเครือข่ายวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐาน GMP/PICs  มีการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน ตามโครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ และสุขภาพวิถีไทย บางเดชะ จ.ปราจีนบุรี ภายใต้ชื่อ ภูมิภูเบศร  เป็นศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนานาชาติแห่งใหม่  เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและนำเสนอสินค้าชุมชน มีชุมชนต้นแบบการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ ความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงถือเป็นการติดปีกสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานสากล เป็นหนทางสู่ตลาดโลกได้ในอนาคตอันใกล้

บทความแนะนำ