OTOP นวัตวิถีสุรินทร์นำของดีของขึ้นชื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

วันที่ 24 ต.ค. 2561 เวลา 16:00 น.
OTOP นวัตวิถีสุรินทร์นำของดีของขึ้นชื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถีสุรินทร์ จัดกิจกรรมนำของดีของขึ้นชื่อ เสน่ห์ ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตในชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย ดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน

นายเดชสกล อาดัม นายอำเภอสำโรงทาบ เป็นประธานพิธีเปิดเทศกาลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอสำโรงทาบ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางสาวฉัตรระวี ภาสตโรจน์ พัฒนาการอำเภอสำโรงทาบ นำชาวบ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ออกมาแสดงภาพลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้รับชมและศึกษา พร้อมทั้งชาวอำเภอสำโรงทาบที่สวมใส่ชุดผ้าไหมพื้นเมืองร่วมงานจำนวนมาก

นายอำเภอสำโรงทาบ กล่าวกว่า จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายจากพื้นที่ 17 อำเภอ รวม 85 หมู่บ้าน และมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพในชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนา และต่อยอดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน และเกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชน และเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องนั้น

นางละออง สมนาค ชาวบ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านตะเคียน อำเภอสำโรงทาบ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและความน่าสนใจของท้องถิ่นสู่สาธารณชน ทั้งการแสดง ภูมิปัญญาชาวบ้าน นอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแล้ว ยังทำให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมที่หลากหลาย มีโอกาสร่วมทำกิจกรรม สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน