"ทะเบียนเกษตรกร" ยกระดับระบบฐานข้อมูลเกษตรกรไทย เพื่อวางแผนผลิตสินค้าเกษตรและการรับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ

วันที่ 22 ต.ค. 2561 เวลา 11:01 น.
"ทะเบียนเกษตรกร" ยกระดับระบบฐานข้อมูลเกษตรกรไทย เพื่อวางแผนผลิตสินค้าเกษตรและการรับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ
 

กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ขานรับนโยบายตลาดนำการผลิต พร้อมใช้ทะเบียนเกษตรกรเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนผลิตสินค้าเกษตร และการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากภาครัฐ

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 51 กรมฯ ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) มาเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร และมอบรางวัลให้กับบุคคลและหน่วยงานดีเด่นประจำปี 2561 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ สำหรับ 1 ในผลงานที่กรมฯ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 คือ การขึ้นทะเบียนเกษตร โดยจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรเป็นรายครัวเรือน เพื่อทราบสถานการณ์การผลิต ประกอบการวางแผนพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลต่างๆ ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีเกิดภัยพิบัติ โดยจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น ซึ่งได้มีการนำฐานข้อมูลเกษตรกรด้านการปลูกพืช เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เข้ามารวมอยู่ในฐานเดียวกัน มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ปี 2560 โดยใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์/คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมได้ หรือโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560ที่ดำเนินการในจังหวัดจันทบุรี อำเภอนายายอาม มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) และเข้าร่วมโครงการฯ 24 ราย พื้นที่การเกษตร (นาข้าว) ได้รับความเสียหาย 111.75 ไร่ หรือโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย)ปี 2561 เป็นต้น นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจในการนำฐานข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

ปัจจุบันมีข้อมูลครัวเรือนทะเบียนเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนไว้จำนวน 7.2 ล้านครัวเรือน ซึ่งตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นมามีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนข้าวนาปี จำนวน 4,194,369 ครัวเรือน 57,271,265.02 ไร่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฤดูฝน) จำนวน 242,889 ครัวเรือน 4,426,617.71 ไร่ โดยเกษตรกรทุกคนสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งแปลงปลูกพืชของตนเอง หรือ แจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น FARMBOOK ด้วยตัวเกษตรกรเอง ซึ่งเป็นสมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ที่เกษตรกรทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านสมาร์ทโฟนในระบบแอนดรอยด์ โดยแต่ละปีจะต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกครั้งที่มีการเก็บเกี่ยวและทำการปลูกใหม่ นับเป็นนวัตกรรมสำหรับเกษตรกรในยุค 4.0 ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเกษตร ซึ่งปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น FARMBOOK จำนวน 85,901 ครั้ง

อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่ไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายใน 3 ปี (นับถัดจากวันที่ 23 มิ.ย. 60) กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการตัดบัญชีทะเบียนเกษตรกรออกจากระบบ และจะทำให้เกษตรกรหมดสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือต่างๆ จากภาครัฐ ซึ่งปัจจุบัน มีมากกว่า 1 ล้านรายชื่อที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรมาแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่